M? Tr??ng

M? Tr??ng

Nghiên C?u Khoa H?c

(11.25.2020)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayC?n c? thông báo s? 92/TB-SKHCN c?a S? Khoa h?c và Công ngh? t?nh Sóc Tr?ng v? vi?c tuy?n ch?n t? ch?c, cá nhân ch? trì th?c hi?n d? án vào n?m 2021, v?i danh m?c d? án nh? sau:

(11.12.2020)

C?n c? thông báo s? 1340/TB-SKHCN c?a S? Khoa h?c và Công ngh? t?nh An Giang v? vi?c tuy?n ch?n t? ch?c, cá nhân ch? trì th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p t?nh n?m 2020 -...

(10.8.2020)

Th?c hi?n Quy ch? ho?t ??ng khoa h?c công ngh? c?a Tr??ng ??i h?c Công ngh? Sài Gòn ???c ban hành kèm theo quy?t ??nh s? 171/Q?-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Công ngh? Sài Gòn. Nh?m...

(9.9.2020)

C?n c? thông báo s? 29-TB/KHCNT c?a Trung tâm phát tri?n khoa h?c và công ngh? tr? v? vi?c ti?p nh?n ?? tài tham gia Gi?i th??ng Sinh viên nghiên c?u khoa h?c – l?n th? 22 n?m 2020 (?ính...

(9.3.2020)

C?n c? th? m?i s? 574/?HNT-HTQT ngày 26/08/2020 c?a Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng Hà N?i thông báo v? vi?c vi?t bài và tham d? di?n ?àn Qu?c t? hóa Giáo d?c ??i h?c l?n th? 4 (FIHE4) v?i ch?...

(8.26.2020)

C?n c? công v?n s? 2977/UBVHGDTTN14 ngày 17/8/2020 c?a ?y ban V?n hóa, Giáo d?c, Thanh niên, Thi?u niên và Nhi ??ng c?a Qu?c h?i ph?i h?p v?i B? Giáo d?c và ?ào t?o, ??i h?c Qu?c gia TP H?...


Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (24/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (18/11/2020) m?i
  (13/11/2020) m?i
 • (11/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (09/11/2020) m?i
  (04/11/2020) m?i
 • (03/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (30/10/2020) m?i

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay

L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t