M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i thi?u khoa

Vài nét Gi?i Thi?u Khoa C? Khí

C?p nh?t 27/05/2020 - 09:23:39 AM (GMT+7)

GI?I THI?U V? KHOA C? KHí
I. GI?I THI?U:
T? khi thành l?p n?m 1997, tr??ng ??i H?c C?ng ngh? Sài gòn là m?t trong vài tr??ng ??u tiên ?? m? ngành C? ?i?n T? t?i Khoa C? khí v?i m?c ?ích cung c?p ngu?n nhan l?c có ki?n th?c chuyên m?n v? qu?n ly, v?n hành, b?o trì s?a ch?a, chuy?n giao c?ng ngh? v? các thi?t b? t? ??ng cho c?ng nghi?p.
II. CH??NG TRìNH ?àO T?O:
1. H? ?ào t?o:
????Hi?n Khoa có các h? ?ào t?o chuyên ngành C?ng ngh? K? thu?t C? ?i?n T? là :
????-?????i h?c : chính quy và kh?ng chính quy.
????-???Cao ??ng : chính quy.
????-???Liên th?ng t? Cao ??ng lên ??i h?c : chính quy.
2. Ch??ng trình:
????Ch??ng trình ?ào t?o ngành C?ng ngh? K? thu?t C? ?i?n t? ???c xay d?ng trên n?n t?ng k?t h?p các l?nh v?c C? khí, ?i?n – ?i?n t?, C?ng ngh? th?ng tin và ?i?u khi?n t? ??ng nh?m ?ào t?o các k? s? có ki?n th?c liên ngành ?? gi?i quy?t nh?ng v?n ?? t? ??ng hóa trong th?c t? s?n xu?t.
????Ch??ng trình ?ào t?o này lu?n ???c c?p nh?t, b? sung các ki?n th?c m?i theo s? phát tri?n c?a th? gi?i, t?o kh? n?ng t? duy và sáng t?o cho sinh viên.
????T? n?m h?c 2009 – 2010, ch??ng trình ?ào t?o ?? ???c th?c hi?n theo H?c ch? tín ch?, giúp sinh viên gi?i có th? h?c v??t ho?c nh?n 2 b?ng k? s? v?i th?i gian h?c ng?n h?n.

III. NH?N S?
????Ng??i ??t n?n móng cho ngành C? ?i?n T? c?a Khoa là C? Nhà giáo Nhan dan PGS TS H? ??c Th? nguyên Hi?u Tr??ng kiêm Tr??ng Khoa C? Khí ??u tiên. Tr?i qua bao khó kh?n, ??n nay Khoa ?? ?i vào ?n ??nh và phát tri?n khá t?t.
??????i ng? CBGD c?a Khoa hi?n có trên 60% gi?ng viên c? h?u là TS và ThS có trình ?? chuyên m?n cao, nhà tr??ng còn m?i thêm các PGS, GVC, TS, ThS, chuyên gia nhi?u n?m kinh nghi?m th?c ti?n v? C? ?i?n T? ? các vi?n nghiên c?u, tr??ng ??i h?c, l?nh ??o qu?n ly s?n xu?t tham gia gi?ng d?y, h??ng d?n NCKH, h??ng d?n t?t nghi?p cho sinh viên.


IV. C? S? V?T CH?T:
?????? ph?c v? cho ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, Khoa C? Khí ?? xay d?ng và nang c?p các Phòng thí nghi?m, X??ng th?c hành v?i các trang thi?t b? hi?n ??i :
????-???PTN T? ??ng hóa 1 :
????????* ??PTN T?H hi?n trang b? nhi?u thi?t b? và các m? hình v? ?i?u khi?n t? ??ng hóa do các th?y và
?????????????sinh viên t? th?c hi?n th?ng qua các ?? tài nghiên c?u khoa h?c và lu?n v?n t?t nghi?p. Các?
?????????????m? hình này ?? giúp cho sinh viên b??c ??u làm quen v?i ngành C? ?i?n t?.
????????* ??S? k?t h?p nhu?n nhuy?n các l?nh v?c C? khí, ?i?n - ?i?n t?, Tin h?c chuyên ngành, ?i?u
?????????????khi?n t? ??ng ???c th? hi?n trong các thí nghi?m chuyên bi?t và ph?i h?p.
????????* ??N?m 2011 Tr??ng ?? trang b? m?t tay máy c?ng nghi?p ABB hi?n ??i nh?t, có 6 b?c t? do,
????????????????c ?i?u khi?n t? ??ng hoàn toàn b?ng máy tính ?? t?o ?i?u ki?n cho sinh viên nang cao kh?
?????????????n?ng l?p trình và ?i?u khi?n trong s?n xu?t c?ng nghi?p.

?

Sinh Viên ?ang Tìm Hi?u ROBOT 6 B?c T? Do

? ?-???PTN T? ??ng hóa 2 :
?????????*??????c trang b? nhi?u m??un chuyên nghi?p ?? ph?c v? thí nghi?m th?c hành cho sinh vi?n v?
Quay thử xổ số miền bắc hôm nay ??????????????l?nh v?c ?i?n - ?i?n t? ???c ?ng d?ng trong các máy móc t? ??ng.

?

Sinh viên ?ang TN. ?i?n T? C?ng Su?t

?-???Phòng thí nghi?m Khí nén - Th?y l?c:
?????????* ??Có ch?c n?ng ?ào t?o cho sinh viên các ki?n th?c và k? n?ng t? c?n b?n ??n nang cao v? l?nh v?c c?ng ngh? Khí nén và c?ng ngh? Th?y l?c, v?i các bài thí nghi?m ???c xay d?ng trên các m? hình có ho?t ??ng nh? các thi?t b? ngoài th?c t? s?n xu?t, giúp sinh viên d? ti?p thu và ?ng d?ng.
Quay thử xổ số miền bắc hôm nay ?????????* ??Phòng thí nghi?m Khí nén - Th?y l?c còn trang b? các thi?t b? khác nh? van th?y l?c t? l?, tay máy khí nén 3 b?c t? do (n?m 2011) k?t n?i v?i các b? ?i?u khi?n l?p trình PLC và vi x? ly s? d?ng trong c?ng nghi?p ? n??c ta.

Sinh viên ?ang TN. C?ng ngh? Khí Nén - Th?y L?c

-???X??ng C? khí:
Quay thử xổ số miền bắc hôm nay ?????????* ??Trang b? ??y ?? các thi?t b? máy móc ph?c v???nh?ng bài th?c hành c? b?n cho kh?i ki?n th?c C? khí nh? nguyên ly máy, chi ti?t máy, dung sai ?o l??ng, gia c?ng ngu?i, hàn, gia c?ng c?t g?t trên các máy c?ng c?, ti?n, phay... G?n ?ay (n?m 2009), nhà tr??ng ??u t? 2 máy gia c?ng kim lo?i d?ng k? thu?t s? (máy phay CNC, máy ti?n CNC) ?? giúp sinh viên có k? n?ng v? l?p trình gia c?ng các chi ti?t, s?n ph?m ph?c t?p v? hình dáng c?ng nh? có c? h?i ti?p c?n v?i các thi?t b? gia c?ng hi?n ??i trong th?c t? s?n xu?t ? m?i tr??ng c?ng nghi?p.

?

Sinh viên ?ang th?c t?p trên máy Ti?n & phay CNC

V. C? H?I NGH? NGHI?P & VI?C LàM:
Sau khi t?t nghi?p, các sinh viên ???c trang b? các k? n?ng :
????-???V?n hành, b?o trì và s?a ch?a các thi?t b? t? ??ng trong nhi?u ngành s?n xu?t.
????-???Tham gia thi?t k?, ??i m?i nh?ng b? ph?n c? b?n trong các h? th?ng c?ng nghi?p.
????-???Qu?n ly và ?i?u hành nhà máy s?n xu?t.
????-???Tham gia gi?ng d?y, nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao c?ng ngh?.
V?i kh? n?ng trên, hàng n?m g?n 100% s? sinh viên t?t nghi?p có vi?c làm ngay và ???c các c? quan tuy?n d?ng hài lòng và ?ánh giá cao.
?i?u này c?ng ?? nói lên thành qu? b??c ??u c?a vi?c ?ào t?o ngành C?ng ngh? K? thu?t C? ?i?n t? t?i Khoa C? khí tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn.
VI. NH?NG THàNH T?U B??C ??U:
Sau 23?n?m thành l?p, Khoa C? khí ?? ?ào t?o g?n 3000 C? nhan Cao ??ng và K? s? ngành C? ?i?n t?, các sinh viên ra Tr??ng ??u có vi?c làm và ?? phát huy ???c n?ng l?c ?ào t?o ? Tr??ng ?óng góp vào c?ng cu?c xay d?ng ??t n??c.
Song song v?i ?ào t?o, Khoa c?ng ?? tri?n khai các ?? tài nghiên c?u khoa h?c và c?ng tác chuy?n giao c?ng ngh? cho s?n xu?t nh?: “Thi?t k? ch? t?o máy nong ??u ?ng nh?a PVC t? ??ng v?i nhi?u kích c? “ (2001 – 2002) do c? NGND PGS, TS. H? ??c Th? ch? trì ho?c các ?? tài “Robot ?i trên m?t ph?ng ??ng”, “Máy c?y n?m t? ??ng d?ng h?t m?m” (2002 – 2003) ???c gi?i h?i t? sáng t?o Khoa h?c k? thu?t TP. HCM n?m 2005.
Trong các n?m g?n ?ay, nhi?u ?? tài ?i vào ph?c v? th?c t? càng r? nét h?n nh? Thi?t k? máy gia c?ng tia l?a ?i?n, Thi?t k? ch? t?o máy s?n xu?t bún, bánh h?i, bánh ??t liên t?c….
?? ph?c v? cho c?ng tác ?ào t?o v?i ?? tài ?i?u khi?n tr?c ti?p momen ??ng c? kh?ng ??ng b? 3 pha ho?c các m? hình máy c?t g? t? ??ng ?ng d?ng ph??ng pháp t?i ?u hóa, hay m? hình máy c?t bao bì PP ?i?u khi?n b?ng PLC k?t h?p v?i ??ng c? servo và HMI…, các m? hình này ?? giúp sinh viên h?c t?p và hình dung r? nét h?n ngành C? ?i?n t? s? gi?i quy?t nh?ng gì trong t??ng lai.
Cùng v?i quá trình ?ào t?o sinh viên, các Th?y giáo ?? t? ?ào t?o mình nang cao trình ?? chuyên m?n, ngo?i ng?, m?t s? Th?y ?? b?o v? thành c?ng lu?n v?n Th?c s? (6 Th?c s?) và 1 Th?y b?o v? Lu?n v?n Ti?n s? ? Hàn Qu?c.
Ch?ng ???ng 23?n?m th?t quá ng?n, nh?ng các Th?y C? giáo Khoa C? khí c?ng ?? góp m?t ph?n c?ng s?c c?a mình cho s? phát tri?n và ?i lên c?a Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn.

Các N?i Dung Liên Quan

Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t