M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i thi?u khoa

Vài Nét Gi?i Thi?u Khoa ?i?n - ?i?n t?

C?p nh?t 16/01/2018 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Khoa ?i?n - ?i?n t?, ???c thành l?p vào n?m 1997, là m?t trong các khoa ??u tiên c?a tr??ng D?i h?c C?ng ngh? Sài gòn (vi?t t?t là STU). T? ?ó ??n nay, Khoa ?i?n-?i?n t? lu?n n?ng ??ng, ?? và ?ang t? kh?ng ??nh mình v?i ???ng l?i và ch??ng trình c?i ti?n phát tri?n phù h?p v?i yêu c?u h?i nh?p th? gi?i khi Vi?t nam là thành viên th? 150 c?a T? ch?c Th??ng m?i Th? gi?i WTO. ??c bi?t, vào tháng 10/ 2012, Khoa ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o t?ng b?ng khen "Có thành tích xu?t s?c trong xay d?ng và phát tri?n giai ?o?n 1997-2012" và tháng 12/ 2017, Khoa ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o t?ng b?ng khen "Có thành tích xu?t s?c trong xay d?ng và phát tri?n giai ?o?n 1997-2017".

V?i ??i ng? gi?ng viên chính có trình ?? Ti?n s? và Th?c s? có nhi?u kinh nghi?m trong c?ng tác gi?ng d?y, h??ng d?n Nghiên c?u Khoa h?c và h? th?ng PTN ???c trang b? ??y ??, hi?n ??i phù h?p v?i quá trình c?ng nghi?p hóa hi?n nay. Khoa ?i?n – ?i?n t? ?? ?ào t?o hàng ngàn k? s? ?i?n - ?i?n t? - Vi?n th?ng ?ang c?ng tác và làm vi?c hi?u qu? trong các c?ng ty, nhà máy và khu ch? xu?t...

? Các Chuyên ngành tuy?n sinh: Khoa ?i?n - ?i?n t? xét tuy?n nh?ng thí sinh d? thi theo 02 ph??ng th?c:

+ Ph??ng th?c 1: S? d?ng k?t qu? k? thi THPT qu?c gia ?? xét tuy?n thí sinh d? thi ? c?m thi do tr??ng ??i h?c ch? trì. Th?i gian xét tuy?n k?t thúc vào ngày 31/ 10 (??i v?i h? ??i h?c) và 15/11 (??i v?i h? Cao ??ng).

+ Ph??ng th?c 2:Quay thử xổ số miền bắc hôm nay S? d?ng k?t qu? h?c t?p l?p cu?i c?p THPT (L?p 12 THPT) ?? xét tuy?n thí sinh tham gia k? thi THPT qu?c gia ? c?m thi ??a ph??ng và ???c t?t nghi?p THPT (ho?c t??ng ???ng).

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayV?i các chuyên ngành Tuy?n sinh g?m:

 • Ngành C?ng ngh? ?i?n - ?i?n t?
 • Ngành C?ng ngh? ?i?n t? Vi?n th?ng

? Nhi?m v? chính c?a Khoa ?i?n – ?i?n t?:

 • Dào t?o k? s? D?i h?c, Cao e?ng và Trung c?p các ngành Di?n t? Vi?n th?ng, Di?n C?ng nghi?p và Di?u khi?n T? ??ng.
 • Liên k?t eào t?o liên th?ng D?i h?c, Th?c s?, Ti?n s? v?i các tr??ng D?i h?c qu?c t?.
 • Nghiên c?u ?ng d?ng và chuy?n giao c?ng ngh?.

??c bi?t, các sinh viên t?t nghi?p h?ng gi?i & xu?t s?c, có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL 500, e??c h?c b?ng 50% chuy?n ti?p sang h?c tr??ng D?i h?c CUA – Washington Hoa k? và e??c c?p b?ng c?a ??i h?c danh ti?ng này http://engineering/cua.edu/electrical

Quay thử xổ số miền bắc hôm naySinh viên khoa Di?n - Di?n t? có th? tham gia các e? tài NCKH ngay t? các n?m h?c e?u tiên trong Cau L?c B? Sáng t?o. Trong nhi?u n?m qua Sinh viên c?a Khoa ?? ??t e??c nhi?u thành tích, e?c bi?t là 3 n?m vào e??c vòng chung k?t cu?c thi “ Sáng t?o Robocon toàn qu?c".

?Ch? tiêu tuy?n sinh: Trong k? tuy?n sinh ??i h?c - Cao ??ng n?m 2015 khoa ?i?n - ?i?n t? tuy?n sinh v?i s? l??ng nh? sau:

- H? Chính quy ??i h?c và Cao ??ng:

 • Ngành C?ng ngh? ?i?n - ?i?n t?: 150SV
 • Ngành C?ng ngh? ?i?n t? Vi?n th?ng: 150SV

- H? Liên th?ng ??i h?c:

 • Ngành C?ng ngh? ?i?n - ?i?n t?: 50SV
 • Ngành C?ng ngh? ?i?n t? Vi?n th?ng: 50SV

?Th?ng tin liên h?

 • ??a ch?: 180 Cao L? P4, Q8, Tp HCM (Phòng C111)
 • ?T: (08) 38505520, s? n?i b? 217 & 215 ho?c (08) 38521063
 • Email : vpk.ddt@stu.edu.vn

?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng g?i ?i?n tho?i ho?c g?i email e? e??c t? v?n e?y e?, cám ?n !

?

Các N?i Dung Liên Quan

  Kh?ng tìm th?y k?t qu? nào.
Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Tin N?i B?t
 • (29/10/2020) m?i
  (27/10/2020) m?i
  (12/10/2020)
  (06/10/2020)
  (21/09/2020)
 • (31/08/2020)
  (29/08/2020)
  (25/08/2020)
  (11/08/2020)
  (07/08/2020)
 • (30/07/2020)
  (18/06/2020)
  (10/06/2020)
  (26/05/2020)
  (10/05/2020)

Liên K?t