M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i thi?u khoa

GI?I THI?U KHOA

C?p nh?t 01/06/2020 - 12:14:38 AM (GMT+7)

GI?I THI?U

Khoa K? Thu?t C?ng Trình Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn (KTCT-STU) ???c thành l?p t? ?n?m 1997 v?i nhi?m v? ?ào t?o K? s? Xay d?ng chuyên ngành Xay d?ng Dan d?ng & C?ng nghi?p (KSXD-DD&CN). Ngoài h? chính quy h?c ban ngày, Khoa K? Thu?t C?ng Trình ???c giao nhi?m v? ?ào t?o KSXD-DD&CN h? Liên th?ng ??i h?c và h? V?a làm V?a h?c, h?c ban ?êm.?
Sau m?t th?i gian chu?n b? c? s? v?t ch?t, h?c li?u, ?? c??ng, giáo trình, t? niên khoá 2009 – 2010, Khoa K? Thu?t C?ng Trình áp d?ng ?ào t?o theo H?c ch? tín ch?.?
Hi?n t?i, n?m h?c 2019-2020, Khoa K? Thu?t C?ng Trình ?? hoàn thành h? s? m? ngành ?ào t?o K? s? Qu?n ly Xay d?ng, ?ào t?o Ki?n Trúc S? và ?ào t?o Th?c s? Xay d?ng DD&CN.?
T? n?m 2010, Khoa KTCT-STU ?? c?ng b? chu?n ??u ra c?a ngành K? Thu?t C?ng Trình, ??n n?m h?c 2016-2017, sau 5 n?m v?n hành, Khoa KTCT-STU ?? ti?n hành rà soát Ch??ng trình ?ào t?o (CT?T) và tham kh?o các bên liên quan, t? c? s? ?ó, Khoa KTCT ?? ?i?u ch?nh CT?T v?i Chu?n ??u ra m?i.?
Nh? ?ó, t? n?m h?c 2017-2018, CT?T 2017 ?? ???c áp d?ng các khoa h?c t? n?m 2017 v? sau, s? vi?c này ?ánh d?u b??c chuy?n mình m?nh m? c?a Khoa và c?a Tr??ng khi ???c c?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o vào tháng 6 n?m 2018.
Quay thử xổ số miền bắc hôm nay T?i Khoa KTCT-STU, th?i l??ng h?c t?p các chuyên ngành nh? sau:

STT CHUYêN NGàNH B?C H?C T?NG TíN CH? TH?I GIAN BU?I H?C
1 K? thu?t Xay d?ng DD&CN? ?Trình ?? ??i h?c ?155 4 n?m-8 h?c k? ?Ban ngày
2 K? thu?t Xay d?ng DD&CN Trình ?? ??i h?c-H? Liên th?ng 54 1,5 n?m-3 h?c k? Ban ?êm
3 K? thu?t Xay d?ng DD&CN ?Trình ?? Th?c s? 60 1,5 n?m-3 h?c k? Ban ?êm
4 Qu?n ly xay d?ng Trình ?? ??i h?c ?151 4 n?m-8 h?c k?? Ban ngày
5 Ki?n Trúc? Trình ?? ??i h?c 168? 5 n?m-10 h?c k? Ban ngày

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayNg??i h?c hoàn thành ch??ng trình ???c c?p V?n b?ng thu?c h? th?ng V?n b?ng Qu?c gia Vi?t Nam. ? ? ? ? ?

V?n phòng Khoa ??t t?i tòa nhà C phòng C121 Tr??ng ??i H?c C?ng Ngh? ?Sài gòn, 180 Cao l?, P4, Q8, Tp HCM.

?i?u hành V?n phòng Khoa là 1 Tr??ng khoa, 1 Phó Tr??ng khoa, 1 Tr? ly Khoa NCKH&S?H và 2 Th? ky khoa.?

Th?ng tin ho?t ??ng Khoa có th? tìm trên trang web: brodyclan.com vào trang Khoa K? Thu?t C?ng Trình.

?i?n tho?i liên h? V?n phòng Khoa: (028) 38521069.?

CH??NG TRìNH NGO?I KHóA

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayM?i sinh viên khi vào h?c t?p t?i Khoa KTCT lu?n nh?n ???c s? ch?m sóc và??khuy?n khích h?c t?p c?a Ban ch? nhi?m Khoa và t?t c? các th?y c? gi?ng d?y th?ng qua các ch??ng trình khuy?n h?c nh?m ??ng viên, ??nh h??ng cho sinh viên có y chí v??n lên v??t khó h?c gi?i.

Các ch??ng trình khuy?n h?c ?ang tri?n khai:

STT CH??NG TRìNH PH? TRáCH
1 Olympic C? h?c toàn qu?c? ThS. Tr?n T?n Qu?c
2 Chuyên ?? Lu?n v?n t?t nghi?p TS. Bùi Thanh Tam
3 B?i d??ng chuyên ?? nang cao TS. Phan Thi?u Huy
4 H? tr? Ti?ng Anh chuyêngành ThS. Nguy?n Th? H?ng H?nh
5 Qu? h?c b?ng KTCT? TS. ?? ?ào H?i
6 H? tr? sinh viên khó kh?n? ?ThS. Tr??ng ?ình Th?o Anh

TRI?N V?NG NGH? NGHI?P

Vào h?c Khoa K? thu?t c?ng trình, dù ? b?c h?c nào thì ng??i h?c lu?n ???c ch?m sóc theo h??ng khi t?t nghi?p, ng??i h?c s? th?c hi?n t?t c?ng vi?c theo chuyên ngành ?ào t?o.
Ng??i h?c t?i khoa KTCT-STU ???c nh?n m?nh ki?n th?c n?n và c?p nh?t các phát tri?n v? xay d?ng nh?m t?o cho ng??i h?c có th? tham gia vào h?u h?t m?i giai ?o?n hình thành m?t c?ng trình t? nh? t?i l?n hay r?t l?n, trong ?ó n?ng l?c có tính n?i tr?i là thi?t k?, vì t? yêu c?u ph?i bi?t thi?t k? ?ó, nhi?u ?òi h?i c?p nh?t ki?n th?c phát sinh, khi ?ó ng??i k? s? xay d?ng s? tìm th?y v? trí ??ng c?a mình mà t? rèn luy?n ?? ?áp ?ng nhi?u h?n n?a các yêu c?u mênh m?ng c?a x? h?i.
Ng??i t?t nghi?p KSXD t?i khoa KTCT-STU hoàn toàn có ?? kh? n?ng thi?t k? k?t c?u và thi c?ng c?ng trình, v?i n?ng l?c này, các KSXD-STU có th? m? r?ng c? h?i vi?c làm qua các l?nh v?c nh? Giám sát c?ng trình, T? v?n xay d?ng, th?m tra k?t c?u, nghi?m thu c?ng trình, ??m nhi?m nhi?u ph?n vi?c v? XD trong c? quan qu?n ly nhà n??c v? XD hay trong doanh nghi?p XD ho?c tham gia gi?ng d?y, nghiên c?u.
Ng??i t?t nghi?p KSQLXD t?i khoa KTCT-STU có th? làm vi?c t?i c?ng tr??ng ? các v? trí nh? K? s? qu?n ly d? án, giám sát, nghi?m thu theo ch?c n?ng ho?c t?i phòng K? thu?t v?i vai trò K? s? qu?n ly d? án, th?m tra d? án, t? v?n, d? toán, l?p doanh nghi?p xay d?ng, tham gia gi?ng d?y, nghiên c?u.?
Ng??i t?t nghi?p Ki?n trúc s? t?i khoa KTCT-STU có th? làm vi?c t?i c?ng tr??ng ? các v? trí nh? ch? trì th?c hi?n, ch? trì giám sát, ch? trì nghi?m thu c?ng trình xay d?ng v? m?i m?t nh?m ??m b?o s?n ph?m ki?n trúc ?úng thi?t k?, có th? làm vi?c t?i phòng K? thu?t v?i vai trò tri?n khai d? án ki?n trúc, thi?t k? ki?n trúc, th?m tra d? án ki?n trúc, t? v?n ki?n trúc ho?c l?p doanh nghi?p xay d?ng, tham gia gi?ng d?y, nghiên c?u.?

HO?T ??NG

1. D? thi và ??t gi?i?Olympic C? h?c toàn qu?c qua các n?m:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2. Chuyên ?? Lu?n v?n t?t nghi?p:

3.?L?p B?i d??ng Ti?ng Anh chuyên ngành

4. Cu?c thi “T?I Là K? S? X?Y D?NG”: ?? t? ch?c thành k? thi truy?n th?ng c?a sinh viên khoa KTCT-STU:?

5. L? ra m?t giáo trình C? h?c K?t C?u (11-2014)

6.?Tham gia cu?c thi Peri qu?c t? v? c?p pha (??c-2015):?K? thi có tính ch?t giao l?u qu?c t? do c?ng ty PERI (??c), 2015.

?

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay7. Tham gia cu?c thi IDEA-X: Sáng t?o trong Xay d?ng,?K? thi có tính ch?t giao l?u gi?a các tr??ng ??i h?c do Tr??ng HUTECH t? ch?c 2018 (gi?i nh?t), 2019 (gi?i 3).

8.?Tham gia cu?c thi Ngày h?i sáng t?o Khoa h?c k? thu?t L?n 6

K? thi có tính ch?t giao l?u gi?a các tr??ng ??i h?c do Tr??ng ??i h?c Bách khoa TP. H? Chí Minh t? ch?c 2019.?

9.?Nghiên c?u khoa h?c: K? t? 2015 ??n nay,? gi?ng viên, sinh viên Khoa KTCT-STU? ?? có nhi?u ?? tài NCKH, m?t s? ?? tài ???c ch?p nh?n ??ng trên t?p chí Xay d?ng, t?p chí Ng??i XD, t?p chí KHCN và ?T-STU, m?t s? trong ?ó ?? ???c ??ng trên t?p chí qu?c t?. Các th?y c? có ho?t ??ng NCKH n?i tr?i nh?: ThS. Lê ??c Tu?n, ThS. Ph?m Qu?c Lam, ThS. Tr??ng ?ình Th?o Anh, ThS. Tr?n Minh Khoa, ThS. Hu?nh Thanh V?, ThS. T? Thùy Trang, ThS. Nguy?n C?ng Huan, ThS. Phan L? Trí Minh, TS. Mai ??c Kh?i, TS. Kh??ng V?n Huan, PGS.TS. D??ng H?ng Th?m.? ?

10.?H?i ngh? khoa h?cQuay thử xổ số miền bắc hôm nay: Khoa KTCT ?? t?o ???c v? trí trong v?ng vàng l?nh v?c ?ào t?o ngu?n nhan l?c có ch?t l??ng, có kh? n?ng nang cao trình ??, d?n t?ng b??c ?óng góp ph?n mình trong NCKH th?ng qua hai l?n t? ch?c HNKH l?n 1 n?m 2016, l?n 2 n?m 2018.

?

11.?Ch??ng trình ??i tho?i sinh viên: Hàng n?m t? ch?c ??i tho?i sinh viên gi?a sinh viên và Khoa, gi?a sinh viên và Tr??ng nh?m l?ng nghe, gi?i ?áp và ?i?u chình sau cho ng??i h?c có l?i nh?t, ??t ?i?u ki?n h?c t?p t?t nh?t.

12.L? phát h?c b?ng hàng n?m c?a Qu? h?c b?ng khoa K? thu?t C?ng trình:

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayC?u sinh viên K97, K98, K99 v? d? l? phát h?c b?ng

Các N?i Dung Liên Quan

Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t