M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i Thi?u

C? c?u t? ch?c

C?p nh?t 06/05/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayDanh sách CB - GV - NV Ban Khoa H?c C? B?n

STT

H? Và TêN

CH?C V?

1

TS. Tr?n Quang Hi?u

Tr??ng Ban

2

ThS. Nguy?n Th? Nh? ?i?p

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayTr? ly Ban – Ch? nhi?m b? m?n Ti?ng Anh

3

GVC. CN. V? Ph?

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayCh? nhi?m b? m?n Ly lu?n Chính tr?

4

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayThS. Phan Thi? Bi?ch Tram

Gi?ng viên b? m?n Ly lu?n Chính tr?

5

ThS. V? V?n M??i

Gi?ng viên b? m?n Ly lu?n Chính tr?

6

ThS. Tr?n Th? Th?m

Gi?ng viên b? m?n Ly lu?n Chính tr?

7

GVC. ThS. V? Th? Bích H??ng

Ch? nhi?m b? m?n Pháp Lu?t Vi?t Nam ??i c??ng

8

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayTS. Lê Th? Thanh

Gi?ng viên b? m?n Ti?ng Anh

9

ThS. Phan Th? M? Trang

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayGi?ng viên b? m?n Ti?ng Anh

10

ThS. Lê Hoàng Anh Tu?n

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayGi?ng viên b? m?n Ti?ng Anh

11

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayThS. Tr??ng Th? Thuy H?nh

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayGi?ng viên b? m?n Ti?ng Anh

12

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayThS. Tr?nh Ng?c An

Gi?ng viên b? m?n Toán

13

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayThS. Hà Minh Tu?n

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayGi?ng viên b? m?n Toán

14

ThS. Nguy?n Th? Trúc Ph??ng

Gi?ng viên b? m?n Toán

15

CN. Hu?nh Anh T?n

Gi?ng viên b? m?n V?t Ly – Tr??ng Phòng TN

16

CN. Ph?m Ng?c Th?o

Gi?ng viên b? m?n V?t Ly

17

ThS. L??ng Tu?n Ph??ng

Ch? nhi?m b? m?n Giáo d?c Th? ch?t

18

ThS. Tr??ng V?n Tú

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayGi?ng viên b? m?n Giáo d?c Th? ch?t

19

CN.Tr?n Th? M? Van

Th? ky Ban

Các N?i Dung Liên Quan

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t