M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i thi?u

Quá trình hình thành ??ng b? tr??ng ?H C?ng Ngh? Sài Gòn.

C?p nh?t 10/06/2015 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayM?t n?m sau khi nhà tr??ng b??c vào ho?t ??ng, các ??ng viên hi?n ?ang c?ng tác t?i tr??ng ?? làm t? trình g?i lên ??ng ?y c?p trên xin thành l?p chi b? c? s? c?a tr??ng. ??ng ?y kh?i các tr??ng ?H – C? – TCCN t?i Tp. H? Chí Minh, ?? ra quy?t ??nh s? 67/Q?-?UK ngày 14/11/1998 thành l?p Chi b? ??ng c? s? tr??ng Cao ??ng K? ngh? Tp. HCM.

?Lúc ?ó chi b? g?m các ??ng chí ??ng C?, Hu?nh Xuan ?ình và H? ??c Th?. ??ng ?y kh?i ?? ch? ??nh ??ng chí Hu?nh Xuan ?ình làm bí th? chi b? lam th?i SEC.
Do nhu c?u ?ào t?o, d?n d?n nhi?u ??ng viên v? tr??ng c?ng tác.

Nhi?m k? 2000 – 2002: Chi b? có 5 ??ng viên, ?/C Tr??ng Quang Mùi ???c b?u làm bí th? chi b? và ?/C H? ??c Th? làm phó bí th?.

Nhi?m k? 2003 – 2005: Chi b? có 16 ??ng viên, chi ?y g?m 3 ??ng chí là ?/C Tr??ng Quang Mùi ???c b?u làm bí th? chi b?, ?/C H? ??c Th? làm phó bí th? và ?/C Nguy?n Kính làm ?y viên.

Nhi?m k? 2006 – 2008:?Chi b? có 22 ??ng viên, chi ?y g?m 3 ??ng chí là ?/C Tr??ng Quang Mùi - bí th? chi b?, ?/C H? ??c Th? - phó bí th? và ?/C Nguy?n Kính - ?y viên (sau này là ?/C Phan Xuan D?ng ???c b?u b? sung thay ?/C Nguy?n Kính xin chuy?n c?ng tác).

Nhi?m k? 2008 – 2010:?Tháng 4-2008 Chi b? tr??ng ?H C?ng Ngh? Sài Gòn chính th?c ???c nang c?p thành ??ng b? tr??ng ?H C?ng Ngh? Sài Gòn theo quy?t ??nh s? 424/Q?-TV, ngày 22-4-2008 c?a th??ng v? ??ng ?y kh?i các tr??ng ?H – C? – THCN. ??ng b? có 43 ??ng viên, ??ng ?y g?m 5 ??ng chí: ?/C Tr??ng Quang Mùi – Bí th?, ?/C ?ào V?n L??ng – Phó bí th?, ?/C D??ng Quang M? - ?y viên, ?/C Phan Xuan D?ng – ?y Viên, ?/C Lam Th? Kim Liên - ?y viên.?

Nhi?m k? 2010 – 2015: ??ng b? có?50 ??ng viên, c?p ?y g?m 5 ??ng chí: ?/C Tr??ng Quang Mùi – Bí th?, ?/C ?ào V?n L??ng – Phó bí th?, ?/C D??ng Quang M? - ?y viên, ?/C Lê Th? Ph??ng H?ng – ?y Viên, ?/C Nguy?n Minh Ph??ng - ?y viên. ??n tháng 5/2014 ?/C V? Xuan Th?nh ???c b?u b? sung thay ?/C Nguy?n Minh Ph??ng chuy?n c?ng tác.

Nhi?m k? 2015 – 2020:???ng b? có?57 ??ng viên, c?p ?y g?m 6 ??ng chí: ?/C Tr??ng Quang Mùi – Bí th?, ?/C D??ng Quang M? - Phó bí th?, ?/C Lê Th? Ph??ng H?ng – ?y Viên, ?/C Hoàng Ng?c Kh?i - ?y viên, ?/C Nguy?n Ki?u Oanh - ?y viên, ?/C V? Xuan Th?nh - ?y viên.

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayTrong 22?n?m qua???ng b? (c?ng nh??chi b? tr??c ?ay) nhà tr??ng ?? th?c hi?n t?t nhi?m v? ch?c n?ng c?a mình và góp ph?n tích c?c vào quá trình xay d?ng và phát tri?n nhà tr??ng. ??ng b??(chi b?) ?? t? ch?c thành l?p và l?nh ??o các t? ch?c qu?n chúng nh? C?ng ?oàn, ?oàn TNCS HCM và H?i sinh viên tr??ng. ??ng b? (chi b?) r?t tích c?c trong c?ng tác phát tri?n ??ng và xay d?ng n?i b?. Trong th?i gian qua ?? b?i d??ng và k?t n?p ???c hàng ch?c ??ng viên. 100% ??ng viên d? b?????c c?ng nh?n???ng viên chính th?c??úng th?i h?n. Toàn th????ng viên chính th?c???u????c??ánh giá??? t? cách???ng viên. ??ng b? (Chi b?) tr??ng ?H C?ng Ngh? Sài Gòn nhi?u n?m li?n ???c c?ng nh?n là T? ch?c ??ng trong s?ch v?ng m?nh.

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayCùng v?i s? ?i lên c?a STU,???ng b? (chi b?) tr??ng??H C?ng Ngh? Sài Gòn s? kh?ng ng?ng v?ng m?nh và?có nhi?u??óng góp cho s? ti?n b?, tr??ng thành chung cùa nhà tr??ng.?

??i h?i chi b? l?n th? I

5 ??ng chí trong ??ng ?y nhi?m k? 2010 -2015

6 ??ng chí trong ??ng ?y nhi?m k? 2015 -2020

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay(THPT t?ng h?p)

Các N?i Dung Liên Quan

  Kh?ng tìm th?y k?t qu? nào.
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020