M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i thi?u

Gi?i thi?u v? T?p chí khoa h?c ?ào t?o STU

C?p nh?t 19/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayT?p chí Khoa h?c và ?ào t?o (Journal of Science & Education - JSE) c?a Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn (STU) là di?n ?àn khoa h?c và giáo d?c c?a Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn, ???c B? Th?ng tin và Truy?n th?ng c?p Gi?y phép ho?t ??ng s? 1246/GP-BTTTT ngày 05/08/2011, có tr? s? ??t t?i s? 180 Cao L?, Ph??ng 4, Qu?n 8, Tp. H? Chí Minh.

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayT?p chí h??ng ??n ??i t??ng ??c gi? là các nhà khoa h?c, các nhà qu?n ly, gi?ng viên và sinh viên v?i m?c tiêu c?ng b? các c?ng trình nghiên c?u thu?c các l?nh v?c Khoa h?c c?ng ngh?, Khoa h?c qu?n ly v? ?ào t?o, ?i?n t?, Vi?n th?ng, ?i?n c?ng nghi?p, T? ??ng hóa, C? khí ch? t?o, C? ?i?n t?, C?ng ngh? th?ng tin, K? thu?t c?ng trình, Xay d?ng, C?ng ngh? th?c ph?m, An toàn v? sinh th?c ph?m, M? thu?t c?ng nghi?p, Thi?t k?, Qu?n tr? kinh doanh, Tài chính ngan hàng, Khoa h?c c? b?n và các l?nh v?c liên quan.?

L?nh ??o T?p chí:
- C? v?n: ?ng Tr??ng Quang Mùi, ?ng Cao Hào Thi
- Phó T?ng biên t?p: ?ng V? Xuan Th?nh

Th? th?c xu?t b?n:
- Ng?n ng? th? hi?n: ti?ng Vi?t và ti?ng Anh
- T?p chí xu?t b?n 2 s? m?i n?m, ti?n t?i xu?t b?n 4 s? m?i n?m.?
- Kh? 20,5 x 28,5 cm, g?m 250 trang.?
- S? l??ng phát hành m?i k? là 300 b?n, ???c in và phát hành r?ng r?i trên ph?m vi c? n??c.

??a ch? liên h? c?a T?p chí nh? sau:
T?p chí Khoa h?c và ?ào t?o
Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn
S? 180 Cao L?, Ph??ng 4, Qu?n 8, Tp. H? chí Minh
Tel: 84-028.38505520, Fax: 84-028.38506595
Email: tapchikhoahocdaotao@stu.edu.vn
Website: brodyclan.com
?

BAN BIêN T?P

Các N?i Dung Liên Quan

  Kh?ng tìm th?y k?t qu? nào.
Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t