M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i thi?u khoa

GI?I THI?U KHOA QU?N TR? KINH DOANH

C?p nh?t 23/04/2020 - 03:07:46 PM (GMT+7)

?Khoa Qu?n tr? kinh doanh – Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn ???c thành l?p n?m 1997. Là khoa duy nh?t thu?c l?nh v?c kinh doanh – qu?n ly c?a tr??ng, có s? ng??i theo h?c ??ng, hi?n khoa ?ang ?ào t?o h?n 2.200 sinh viên các khóa.

??Khoa có 3 chuyên ngành ?ào t?o ??i h?c ngành Qu?n tr? kinh doanh:

 • Chuyên ngành Qu?n tr? kinh doanh T?ng h?p
 • Chuyên ngành Qu?n tr? Marketing
 • Chuyên ngành Qu?n tr? Tài chính

?

1. T?m nhìn

?????Tr? thành Khoa ?ào t?o ngành??Qu?n tr? kinh doanh v?i ch?t l??ng ?ào t?o ???c x? h?i th?a nh?n.

2. S? m?ng

?????Góp ph?n cung c?p nhan l?c ngành Qu?n tr? kinh doanh có ch?t l??ng, ?áp ?ng yêu c?u c?a x? h?i và h?i nh?p qu?c t?.

3. Tri?t ly giáo d?c

?????Gi?i chuyên m?n – ??o ??c ngh? nghi?p và Trách nhi?m x? h?i

4.????c ?i?m ?ào t?o

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay?????V?i mong mu?n sinh viên t?t nghi?p ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a các doanh nghi?p, Khoa Qu?n tr? kinh doanh lu?n chú tr?ng:

Phát tri?n ?ào t?o v?i vi?c m? ra các chuyên ngành ?ào t?o thu?c Qu?n tr? kinh doanh.
Quan tam ch?t l??ng sinh viên t?t nghi?p, b?ng cách thi?t k? ch??ng trình và t? ch?c ?ào t?o v?i nh?ng n?i dung c? b?n nh? sau:
?????Xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o tham kh?o t? các bên liên quan (Doanh?nghi?p, nhà s? d?ng lao ??ng, c?u sinh viên, gi?ng viên) và ch??ng trình ?ào t?o c?a các tr??ng ??i h?c ? các n??c phát tri?n.

?????Tài li?u gi?ng d?y ???c gi?ng viên nghiên c?u và biên so?n t? nhi?u ngu?n??tài li?u ???c c?p nh?t m?i nh?t c?a các tr??ng ??i h?c trong n??c và?trên th? gi?i.

?????C?i ti?n ph??ng pháp và n?i dung gi?ng d?y, rèn luy?n k? n?ng th?c hành, kh? n?ng phan tích tình hu?ng, khuy?n khích sinh viên t? duy ??c l?p, làm vi?c nhóm, ra quy?t ??nh… th?ng qua các v?n ?? th?c t? c?a doanh nghi?p, th?ng qua ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin…

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay?????Kh?ng ng?ng nang cao ch?t l??ng ??i ng? gi?ng viên b?ng cách khuy?n khích nghiên c?u sinh, t?o ?i?u ki?n cho gi?ng viên nghiên c?u khoa h?c, h?i th?o trong n??c và qu?c t?, t? ch?c các seminar chuyên m?n nghi?p v?…

? ? ?T?p hu?n cho gi?ng viên và sinh viên nh?ng?ki?n th?c liên quan ??n kh?i nghi?p và ??i m?i sáng t?o, ???c tài tr? b?i ch??ng trình h?p tác gi?a Vi?t Nam và Ph?n Lan (IPP) và tài tr? kh?i nghi?p c?ng dan tích c?c doanh nghi?p x? h?i c?a H?i ??ng Anh..

?????Khoa Qu?n tr? kinh doanh còn m?i các gi?ng viên gi?i ??n t? các tr??ng ??i h?c khác, các nhà qu?n tr? trung, cao c?p t? các doanh nghi?p mà khoa h?p tác ?? truy?n ??t, rèn luy?n cho sinh viên ki?n th?c và nh?ng kinh nghi?m th?c t?.

5.? C? c?u t? ch?c

??????????????????????

? ??S? ?? T? CH?C

T?ng s? gi?ng viên c? h?u c?a khoa là 54 (1PGS, 7TS, 46ThS).

?

Các N?i Dung Liên Quan

  Kh?ng tìm th?y k?t qu? nào.
Videos

Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (30/07/2020)
  (20/04/2020)
  (04/03/2020)
  (18/02/2020)
  (16/02/2020)
 • (14/01/2020)
  (12/03/2019)
  (10/01/2019)
  (20/12/2018)
  (19/07/2018)
 • (01/03/2018)
  (19/01/2018)
  (21/07/2017)
  (06/05/2017)
  (06/05/2017)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay

Liên K?t