M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i thi?u khoa

Gi?i thi?u Khoa C?ng Ngh? Th?ng Tin

C?p nh?t 27/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Khoa C?ng ngh? Th?ng tin c?a Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài gòn ???c thành l?p theo quy?t ??nh s? 17A-2001/C?KN, ngày 02/5/2001.

Hi?n nay, Khoa C?ng ngh? Th?ng tin ch? y?u ??m nhi?m vi?c ?ào t?o nhan l?c v? C?ng ngh? Th?ng tin ? hai b?c: ??i h?c và Cao ??ng. Khoa c?ng có nhi?m v? gi?ng d?y các ki?n th?c Tin h?c ??i c??ng cho sinh viên c?a các Khoa kh?ng chuyên c?a tr??ng.

Vi?c ?ào t?o và nghiên c?u c?a Khoa C?ng ngh? Th?ng tin ???c t?p trung ?u tiên vào các c?ng ngh? hi?n ??i và tiên ti?n có th? ?ng d?ng nhanh và hi?u qu? cho vi?c xay d?ng, khai thác và phát tri?n các ph?n m?m ?ng d?ng.

?1.?Hê? – B??C – NGA?NH ?A?O TA?O

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayHi?n nay, Khoa C?ng ngh? Th?ng tin ??m nhi?m vi?c ?ào t?o nhan l?c v? C?ng ngh? Th?ng tin ? ca?c hê?, ba?c va? nga?nh ?a?o ta?o sau:

Hê? CHI?NH QUY T??P TRUNG:

i. ? ?a?i ho?c: C?ng nghê? pha?n mê?m ??ng du?ng

ii. ?Cao ???ng: Tin ho?c

Hê? HOA?N CHI?NH ?A?I HO?C: Liên th?ng Cao ???ng lên ?a?i ho?c (1,5 n?m)

2. TRIê?N VO?NG NGH? NGHIê?P

a.?CAO ???NG?:

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Chuyên viên La?p tri?nh

- Chuyên viên d?? a?n Hê? th??ng th?ng tin

- Chuyên viên Thiê?t kê? va? Xay d??ng ca?c ??ng du?ng trên Internet

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Chuyên viên S??a ch??a ma?y ti?nh va? ca?i ???t ma?ng

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Chuyên viên Qua?n tri? pho?ng ma?y ti?nh

b.??A?I HO?C?va? LIêN TH?NG ?A?I HO?C: chuyên ngành?C?ng ngh??ph?n m?m ?ng d?ng

- Ky? s? C?ng nghê? pha?n mê?m

- Chuyên viên Phan ti?ch va? Thiê?t kê? Hê? th??ng th?ng tin

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Ky? s? la?p tri?nh ba?c cao

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Chuyên viên Qua?n tri? Hê? th??ng th?ng tin trong ca?c c?ng ty doanh nghiê?p, ngan ha?ng, …

3. N??I DUNG ?A?O TA?O

a.?Chuyên nga?nh C?ng ngh? Ph?n m?m ?ng d?ng:???

Cung ca?p cho sinh viên ca?c kiê?n th??c vê? la?p tri?nh c?n ba?n va? nang cao, kiê?n th??c phan ti?ch va? thiê?t kê? hê? th??ng th?ng tin, kiê?n th??c vê? pha?n c??ng va? hê? th??ng ma?ng ma?y ti?nh. Cu? thê? va? n??i dung ?a?o ta?o:

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Nguyên ly? ma?y ti?nh

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Ca?c c?ng cu? va? ng?n ng?? la?p tri?nh hiê?n ?a?i

- Kiê?n th??c vê? thiê?t kê? va? qua?n tri? C? s?? d?? liê?u

- Ky? n?ng phan ti?ch va? thiê?t kê? d?? a?n vê? Hê? th??ng th?ng tin??????

- Ca?c c?ng cu? thiê?t kê? và xay d?ng ca?c ??ng du?ng trên Internet, ?i?n tho?i di ??ng, …

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Kiê?n th??c va? ky? n?ng c?n ba?n vê? pha?n c??ng ma?y ti?nh

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Ma?ng ma?y ti?nh va? va?n ?ê? qua?n tri?

b.?Chuyên nga?nh Tin ho?c:?

V? k? n?ng ngh? nghi?p, các k? s? cao ??ng tin h?c có kh? n?ng t? h?c ?? có th? khai thác thành th?o các ph?n m?m th?ng d?ng, có th? ???c ?ào t?o ti?p t?c ?? khai thác ???c các ph?n m?m chuyên d?ng, có kh? n?ng t? xay d?ng các ph?n m?m c? nh? hay thi c?ng (l?p trình) m?t phan h? c?a ph?n m?m c? v?a ?? ???c thi?t k? s?n, có kh? n?ng tham gia vào m?t s? vai trò nh?t ??nh trong các d? án phát tri?n ph?n m?m d??i s? l?nh ??o c?a tr??ng d? án.

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayCu? thê? va? n??i dung ?a?o ta?o:

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Kiê?n th??c ?a?i c??ng vê? Tin ho?c

- Ca?c c?ng cu? va? ng?n ng?? la?p tri?nh hiê?n ?a?i

- Kiê?n th??c vê? C? s?? d?? liê?u va? Phan ti?ch Hê? th??ng th?ng tin

- Ca?c c?ng cu? thiê?t kê? ca?c ??ng du?ng trên Internet, ?i?n tho?i di ??ng, …

- Kiê?n th??c va? ky? n?ng c?n ba?n vê? Pha?n c??ng va? Ma?ng ma?y ti?nh

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Ca?c kiê?n th??c nê?n ta?ng ?ê? ho?c tiê?p lên ba?c ?a?i ho?c.

4. ???I NGU? GIA?NG VIêN?

Bao g??m ca?c gia?ng viên gio?i m??i t?? ca?c tr???ng ?a?i ho?c co? thê? ma?nh vê? CNTT nh? ?H Ba?ch khoa, ?H Khoa ho?c T?? nhiên, …

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayCa?c gia?ng viên co? tri?nh ??? Ky? s?, Tha?c si?, Tiê?n si? tr??c tiê?p gia?ng da?y

Pha?t triê?n ???i ngu? gia?ng viên c? h??u n?ng ???ng, ca?u tiê?n, co? kinh nghiê?m th??c tê?

Lu?n c?? g??ng ca?i tiê?n n??i dung, ph??ng pha?p gia?ng da?y va? ky? n?ng th??c ha?nh.Ta?i liê?u gia?ng da?y ????c ca?c gia?ng viên nghiên c??u tham kha?o, ca?p nha?t t?? ca?c tr???ng ?H l??n trên thê? gi??i va? t?? ca?c nha? xua?t ba?n l??n nh? : McGrawHill, Prentice Hall, …

Các N?i Dung Liên Quan

Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t