M? Tr??ng

M? Tr??ng

Ch?c n?ng

Ban Thanh tra Giáo d?c

C?p nh?t 14/09/2012 - 08:37:03 AM (GMT+7)

Ch?c n?ng Ban TTGD

Ban thanh tra GD tr??ng có ch?c n?ng thanh tra các m?t ho?t ??ng thu?c l?nh v?c ?ào t?o c?a tr??ng g?m:

 • Thanh tra c?ng tác tuy?n sinh.
 • Thanh tra quá trình ?ào t?o.
 • Thanh tra c?ng tác t? ch?c thi h?c k?, thi t?t nghi?p.
 • Thanh tra vi?c c?p v?n b?ng ch?ng ch?.
 • Thanh tra v? tình hình gi?ng d?y c?a gi?ng viên.
 • Thanh tra vi?c th?c hi?n n?i quy h?c ???ng và các ho?t ??ng ngo?i khóa c?a sinh viên.
 • Ti?p nh?n và x? ly các khi?u n?i liên quan ??n c?ng tác GD & ?T.

Các N?i Dung Liên Quan

  Kh?ng tìm th?y k?t qu? nào.
Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t