M? Tr??ng

M? Tr??ng

Ch?c n?ng

Gi?i thi?u Phòng C?ng tác Sinh viên

C?p nh?t 07/05/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayPhòng C?ng tác Sinh viên có nhi?m v? tham m?u cho Hi?u tr??ng và th?c hi?n nh?ng ch? tr??ng bi?n pháp giúp sinh viên rèn luy?n, kh?ng ng?ng ti?n b??và phát tri?n con ng??i?toàn di?n, phát tri?n tài n?ng trong th?i gian theo h?c t?i tr??ng. Phòng ti?n hành các c?ng tác tuyên truy?n, ph? bi?n, h?c t?p các ???ng l?i chính sách, pháp lu?t trong sinh viên; Ph?i h?p v?i ?oàn Thanh niên và H?i Sinh viên h? tr? sinh viên?trong rèn luy?n ??o ??c, nhan cách, t? v?n v? các m?t h?c t?p, ngh? nghi?p, ??i s?ng tam ly cho sinh viên, t? ch?c ??i s?ng tinh th?n, v?n ngh?, th? thao vui ch?i lành m?nh, phong phú.

 • Tuyên truy?n các ch? tr??ng,????ng l?i c?a ??ng, chính sách, pháp lu?t?c?a nhà n??c, giáo d?c truy?n th?ng ??i v?i sinh viên tr??ng th?ng qua các l?p h?c Tu?n sinh ho?t c?ng dan sinh viên, các cu?c thi, ch??ng trình ??i tho?i sinh viên.

? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??Sinh viên tham gia Tu?n SHCD? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sinh viên tham quan c?ng viên VH?l?ch s? ??n Hùng

 • H??ng d?n th?c hi?n các chính sách c?a Nhà n??c ??i v?i sinh viên v? h?c b?ng, mi?n gi?m h?c phí, tr? c?p x? h?i và các ch? ?? khác có liên quan ??n sinh viên.


Sinh viên nh?n h?c b?ng t?i L? khai gi?ng n?m h?c.

 • T? ch?c các ho?t ??ng h? tr?, t? v?n h??ng nghi?p, ngày h?i vi?c làm cho sinh viên.


Sinh viên tham gia ngày h?i vi?c làm?

 • Ph?i h?p cùng v?i các Khoa, Phòng Ban, ?oàn Thanh niên và H?i sinh viên t? ch?c cho sinh viên tham gia các?ho?t ??ng chính tr? - x? h?i, v?n hóa, v?n ngh?, th? d?c - th? thao, các ho?t ??ng ngoài gi? lên l?p, các l?p b?i d??ng ki?n th?c c? b?n v? k? n?ng s?ng, c? ?oàn sinh viên tham d? các h?i thi h?c thu?t, Olympic, nghiên c?u khoa h?c các c?p trong sinh viên.

? ? ? ? ? ? ?

Sinh viên t?i Liên hoan v?n ngh? STU? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?Sinh viên tham gia l? b? m?c?h?i thao?

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayNgoài các ho?t ??ng trên, Phòng CTSV còn theo d?i, th?c hi?n c?ng tác ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n sinh viên theo t?ng h?c k?, n?m h?c và toàn?khóa h?c,?tham gia vào h?i ??ng xét khen th??ng và k? lu?t sinh viên, qu?n ly và th?c hi?n các quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o c?ng nh? c?a Nhà tr??ng ??i v?i sinh viên nh?: Quy ??nh qu?n ly sinh viên ngo?i trú, Quy ??nh th?c hi?n ngày C?ng tác x? h?i, Quy ??nh c?ng tác Y t? h?c ???ng, ... Các th? t?c hành chính, c?p phát, xác nh?n các lo?i gi?y t? theo nhu c?u c?a sinh viên nh? xác nh?n vay v?n ngan hàng, xác nh?n ho?n ngh?a v? quan s?, ...

?

?

Các N?i Dung Liên Quan

  Kh?ng tìm th?y k?t qu? nào.
Videos

Liên K?t Th??ng Dùng
Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t