M? Tr??ng

M? Tr??ng

Ch?c n?ng & Nhi?m v?

CH?C N?NG ,NHI?M V? PHòNG KH-TC:

C?p nh?t 03/09/2009 - 02:40:26 AM (GMT+7)
1. Ch?c n?ng:
???????? Tham m?u, giúp H?QT và Hi?u tr??ng xay d?ng k? ho?ch Tài chính, qu?n ly, ?i?u hành toàn b? ho?t ??ng tài chính c?a Nhà tr??ng.
2. Nhi?m v?:
a.?? Th?c hi?n c?ng tác k? toán th?ng kê ?úng quy ??nh c?a Nhà n??c.
b.?? Tham m?u cho BGH xay d?ng k? ho?ch tài chính toàn tr??ng.
c.?? Qu?n ly v?n góp, c? ph?n, c? ??ng: chuy?n nh??ng, ?u ??i…, tham m?u cho l?nh ??o Nhà tr??ng trong vi?c ra quy?t ??nh m?c c? t?c hàng n?m cho c? ??ng trong các n?m tài chính.
d.?? Qu?n ly giá tr? tài s?n c?a tr??ng (Tính giá tr? tài s?n hình thành, chuy?n nh??ng, thanh ly, giá tr? kh?u hao hàng n?m.)

e.?? Qu?n ly các h?p ??ng kinh t? v? thu, chi, d?ch v?, xay d?ng.
f.??? Có trách nhi?m v? chuyên m?n, nghi?p v? trong ph?m vi tài chính c?a Tr??ng.
g.?? Thay m?t Nhà tr??ng giao d?ch, báo cáo ??nh k? cho c? quan Thu?.
h.?? Báo cáo tài chính, th?c hi?n k? ho?ch tài chính ??nh k? cho H?QT và BGH.
i.??? T? ch?c thu h?c phí sinh viên toàn tr??ng.
j.??? Ph?i h?p v?i các phòng ch?c n?ng ?? xu?t, tham m?u cho BGH trong vi?c quy?t ??nh ch? ?? l??ng, th??ng c?a GV, CBCNV toàn tr??ng.
k.?? Ph?i h?p v?i các phòng ch?c n?ng ?? xu?t, tham m?u cho BGH trong vi?c quy?t ??nh m?c h?c phí, ch? ?? mi?n gi?m h?c phí cho sinh viên toàn tr??ng.

Các N?i Dung Liên Quan

Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t