M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i Thi?u Phòng

Ch?c n?ng - Nhi?m v?

C?p nh?t 07/04/2010 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Nh?n ?y nhi?m c?a Th?y Hi?u tr??ng; t? ch?c, qu?n ly và ?i?u hành vi?c tri?n khai th?c hi?n ch??ng trình, k? ho?ch ?ào t?o và qu?n ly h?c v?.
1. T? ch?c, qu?n ly và ?i?u hành vi?c tri?n khai v? t? ch?c và k? ho?ch ?? th?c hi?n ch??ng trình ?ào t?o ?? ???c phê duy?t.
? ? 1.1. Qu?n ly ch??ng trình ?ào t?o và ?? c??ng các m?n h?c ?? ???c phê duy?t.
? ? 1.2. L?ch trình gi?ng d?y và h?c t?p.
? ? 1.3. T? ch?c l?p.
? ? 1.4. S?p x?p th?i khóa bi?u, thi c?.

????1.5. Kh?i l??ng và k? ho?ch chi ti?t gi?ng d?y /h?c t?p.
? ??1.6. M?i giáo viên gi?ng d?y theo ?? ngh? c?a Khoa có th?ng qua y ki?n c?a Phó Hi?u tr??ng ph? trách v? ?ào t?o.
????1.7. N?m ch?c kh?i l??ng c?ng tác gi?ng d?y, nhu c?u v? phòng h?c, thí nghi?m, th?c hành.
2. T? ch?c, qu?n ly và ?i?u hành th?c hi?n các Quy ch? c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o và c?a Tr??ng v? h?c v?, v? h? s?, v? tuy?n sinh và t?t nghi?p c?a h?c sinh – sinh viên.
3. Giúp Ban Giám hi?u và các Khoa trong vi?c quan h? v?i các c? quan ngoài tr??ng ph?c v? cho c?ng tác ?ào t?o.
4. T? ch?c, qu?n ly và ?i?u hành vi?c thu th?p th?ng tin ?? nh?n xét, ?ánh giá v? :
????4.1. Th?c thi ch??ng trình k? ho?ch ?ào t?o.
????4.2. Th?c hi?n các Quy ch? c?a B? và c?a Tr??ng.
????4.3. Tình hình gi?ng d?y c?a giáo viên và h?c t?p c?a h?c sinh – sinh viên và nh?ng y ki?n, yêu c?u c?a giáo viên và h?c sinh – sinh viên v? gi?ng d?y, h?c t?p.
5. T? ch?c, qu?n ly và ?i?u hành vi?c xay d?ng và th?c thi h? th?ng các quy trình, quy ??nh, m?u m?, phan nhi?m ?? th?c hi?n, ?? ki?m tra và ?ánh giá c?ng tác ?? ???c giao nhi?m v? cho phòng. Lu?n xem xét k?p th?i, b? sung, s?a ??i và xay d?ng m?i.
6. D? toán kinh phí ho?t ??ng, các ph??ng ti?n c?n thi?t ?áp ?ng yêu c?u c?ng tác c?a Phòng.
7. ?? xu?t, tham m?u cho Ban Giám hi?u nh?ng bi?n pháp nh?m nang cao ch?t l??ng, hi?u qu? c?ng tác giáo d?c – ?ào t?o toàn di?n trong m?i ho?t ??ng c?a nhà tr??ng.
8. Giúp Ban Giám hi?u th?c hi?n các báo cáo c?p trên v? giáo d?c – ?ào t?o theo n?i dung và th?i ?i?m quy ??nh.
9. Báo cáo ??nh k? các n?i dung c?ng tác ???c giao cho Ban Giám hi?u.
10. Tr??ng phòng là ng??i ch?u trách nhi?m t? ch?c, qu?n ly và ?i?u hành các nhi?m v? trên.

Các N?i Dung Liên Quan

Videos

Liên K?t Th??ng Dùng
Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Tin N?i B?t
 • (20/11/2020) m?i
  (18/11/2020) m?i
  (11/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (03/11/2020) m?i
 • (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (26/10/2020)
  (23/10/2020)
  (23/10/2020)
 • (22/10/2020)
  (22/10/2020)
  (21/10/2020)
  (12/10/2020)
  (12/10/2020)

Liên K?t