M? Tr??ng

M? Tr??ng

Ch?c n?ng

Ch?c n?ng & nhi?m v?

C?p nh?t 08/06/2009 - 05:00:00 PM (GMT+7)

1. CH?C N?NG :
Phòng Hành chính Qu?n tr???là b? ph?n tham m?u giúp vi?c cho Ban Giám hi?u trong các l?nh v?c:
-?????T? v?n cho nhà tr??ng trong c?ng tác qu?n ly hi?u qu? ngu?n nhan l?c trong và ngoài tr??ng. Bao g?m các ho?t ??ng:
??????+ C?ng tác t? ch?c, c? ch? ho?t ??ng.
??????+ C?ng tác nhan s? : các ch? ??, chính sách ??i v?i cán b? c?ng nhan viên, giáo viên ( tuy?n d?ng, ?ào t?o, s? d?ng, c?ng tác ti?n l??ng…).
??????+ T? ch?c, qu?n ly c?ng tác an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn trong toàn tr??ng, c?ng tác ??i n?i và ??i ngo?i.

? ? ? + Qu?n ly t?ng th? tài s?n Nhà tr??ng : c? s? v?t ch?t k? thu?t, trang thi?t b? ph?c v? gi?ng d?y, ?i?n, n??c… và các c?ng trình xay d?ng.
? ? ? + Th?c hi?n vi?c mua s?m tài s?n, trang thi?t b?, ph??ng ti?n ph?c v? gi?ng d?y…cho toàn tr??ng.
??????+ So?n th?o các Quy ??nh, Quy ch?, các Quy?t ??nh có liên quan ??n ho?t ??ng c?a tr??ng.
??????+ V?n th? : ti?p nh?n c?ng v?n ??n, so?n th?o và g?i các v?n b?n c?a tr??ng ??n các c? quan khác.
+ C?ng tác Báo chí
+ In ?n l?ch Tr??ng, t? r?i… ph?c v? c?ng tác tuyên truy?n tuy?n sinh hàng n?m.
+ Ti?p tan.
-?????Ngoài ra phòng Hành chính Qu?n tr? cùng ph?i k?t h?p v?i các b? ph?n trong??tr??ng hoàn thành các nhi?m v? khác.
-????C?ng tác ph?c v? sinh viên :
+ C?ng ch?ng các v?n b?ng, b?ng ?i?m c?a tr??ng c?p cho sinh viên.
+ Làm th? t?c b?o hi?m y t?; B?o hi?m tai n?n cho sinh viên toàn tr??ng.
2. NHI?M V?
2.1??Qu?n ly con d?u : Qu?n ly các lo?i con d?u c?a Nhà tr??ng (tr? d?u c?a các t? ch?c ?oàn th?) và s? d?ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c (Ngh? ??nh s? 62/CP ngày 22 tháng 09 n?m 1993 c?a Chính ph? quy ??nh vi?c qu?n ly và s? d?ng con d?u).
2.2??Qu?n ly các lo?i c?ng v?n gi?y t? g?i ?i và ??n: vào s?; phan lo?i v?n b?n; tham m?u cho Hi?u tr??ng v? x? ly các c?ng v?n gi?y t? g?i ??n; trình Hi?u tr??ng duy?t (trình ky); chuy?n giao; L?u tr?; b?o m?t.
2.3??Qu?n ly vi?c ??m b?o tính pháp ch? c?a các lo?i v?n b?n: Ki?m tra các v?n b?n g?i ?i tr??c khi trình ky; yêu c?u, h??ng d?n các ??n v? so?n th?o v?n b?n ch?nh ly v? th? th?c v?n b?n (n?i dung và hình th?c theo quy?t ??nh s? 15/Q?-DSG-HCQT, ngày 16/7/2006 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn) nh?m ??m b?o tính pháp ch? v?n b?n;
2.4??C?ng tác th? ky: Chu?n b? các báo cáo cho Hi?u tr??ng; ghi biên b?n các cu?c h?p c?a Hi?u tr??ng tri?u t?p và các cu?c h?p khác theo yêu c?u c?a Ban Giám hi?u; so?n th?o k? ho?ch, l?ch làm vi?c hàng tu?n c?a Ban Giám hi?u và H?i ??ng Qu?n tr?.
2.5??C?ng tác t?ng h?p, th?ng kê: Làm ??u m?i trong c?ng tác t?ng h?p, th?ng kê, báo cáo.
2.6??C?ng tác tham m?u: Tham m?u cho Ban Giám hi?u trong c?ng tác qu?n ly hành chính và các c?ng tác khác theo yêu c?u c?a Ban Giám hi?u. Tham m?u, báo cáo Hi?u tr??ng nh?ng v?n b?n c?a Nhà tr??ng ban hành ?? h?t hi?u l?c ho?c kh?ng còn phù h?p ?? b?i b?, thay th? ho?c s?a ??i, b? sung.
2.7??Tham gia H?i ??ng thi ?ua-khen th??ng c?a Nhà Tr??ng.
2.8??C?ng tác ph?c v?:
-?????????Ph?c v? ti?p khách c?a Ban Giám hi?u,
-?????????Qu?n ly các phòng h?p và ph?c v? các cu?c h?p;
-?????????Ph?c v? n??c u?ng, v? sinh th??ng xuyên và b?o v? an ninh??toàn Tr??ng.
-???????????u m?i ph?c v? c?ng tác cung ?ng các ph??ng ti?n nghe nhìn, trang thi?t b? ph?c v? gi?ng d?y v?n phòng ph?m… cho toàn tr??ng;
-?????????Th?c hi?n in ?n, sao ch?p và g?i v?n b?n, tài li?u…c?a Nhà tr??ng.
-?????????C?ng tác th?ng tin liên l?c, th? báo;
-?????????Qu?n ly và cung c?p cho các Khoa, Phòng, Ban t?t c? các lo?i phi?u thu – chi c?a Tr??ng (?óng s? th? t?, d?u giáp lai).
2.9??C?ng tác ph?c v? sinh viên:
+ C?ng ch?ng các v?n b?ng, b?ng ?i?m c?a tr??ng c?p cho sinh viên.
+ Làm th? t?c b?o hi?m y t?; B?o hi?m tai n?n cho sinh viên.
2.10?C?ng tác Qu?n tr?:
+??Qu?n tr? nhan s? : Tham m?u cho Hi?u tr??ng và th?c hi?n c?ng tác nhan s? : các ch? ??, chính sách ??i v?i cán b? c?ng nhan viên, giáo viên ( tuy?n d?ng, ?ào t?o, s? d?ng, c?ng tác ti?n l??ng…).
+??Qu?n tr? tài s?n : tham m?u cho Hi?u tr??ng và th?c hi?n c?ng tác qu?n ly, mua s?m và s? d?ng c? s? v?t ch?t : ??t ?ai, nhà c?a, tài s?n, máy móc, thi?t b?, ph??ng ti?n ph?c v? gi?ng d?y…cho toàn Tr??ng.
2.11 L?nh ??o Phòng Hành chính Qu?n tr? th?a l?nh Hi?u tr??ng ky các lo?i gi?y t? theo phan c?ng.

Các N?i Dung Liên Quan

  Kh?ng tìm th?y k?t qu? nào.
Videos

Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (20/11/2020) m?i
  (13/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (30/10/2020) m?i
 • (26/10/2020)
  (13/10/2020)
  (13/10/2020)
  (09/10/2020)
  (23/09/2020)
 • (07/09/2020)
  (27/08/2020)
  (18/08/2020)
  (13/08/2020)
  (11/08/2020)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay

Liên K?t