M? Tr??ng

M? Tr??ng

C?n c? thông báo s? 92/TB-SKHCN c?a S? Khoa h?c và Công ngh? t?nh Sóc Tr?ng v? vi?c tuy?n ch?n t? ch?c, cá nhân ch?...

 • (12/11/2020) 
 • (08/10/2020) 

C?n c? k?t lu?n c?a các H?i ??ng xét duy?t ?? tài và ?? ngh? c?a phòng Qu?n lý Khoa h?c và Sau ??i h?c,...

 • (09/11/2018) 
 • (28/10/2018) 

B? Giáo d?c và ?ào t?o v?a ban hành Thông t? 18/2016/TT-BGD?T ban hành Quy ch? xét t?ng Gi?i th??ng “Sinh viên nghiên c?u khoa...

 • (18/10/2015) 
 • (05/10/2015) 

Hi?n t?i, S? KHCN TP.HCM ?ang t? ch?c s? tuy?n ?? tài NCKH  n?m 2010, n?i dung s? tuy?n xem file ?ính kèm. Các gi?ng viên, th?y c?...

Videos

Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (23/11/2020) m?i
  (19/11/2020) m?i
  (10/09/2020)
  (10/09/2020)
  (21/10/2011)
 • (15/02/2011)
  (15/02/2011)
  (28/09/2010)
  (28/09/2010)
  (28/09/2010)
 • (09/09/2010)
  (13/08/2010)
  (01/07/2010)
  (18/05/2010)
  (18/05/2010)

L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t