M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i Thi?u

Gi?i thi?u phòng Qu?n ly Khoa h?c và Sau ??i h?c

C?p nh?t 16/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Phòng Qu?n ly Khoa h?c và Sau ??i h?c có ch?c n?ng tham m?u cho Hi?u tr??ng trong vi?c ??nh h??ng, c?ng nh? t? ch?c c?ng tác nghiên c?u khoa h?c trong gi?ng viên và sinh viên, h?c sinh c?a Tr??ng.

Phòng có nhi?m v? theo d?i vi?c b?i d??ng nghi?p v? s? ph?m, nang cao trình ?? khoa h?c c?a Th?y C? giáo th?ng qua c?ng tác nghiên c?u khoa h?c, chuy?n giao c?ng ngh? c?ng nh? theo h?c các b?c cao h?c, ti?n s?. Tham m?u cho Hi?u tr??ng trong vi?c xác ??nh ngành ngh? ?ào t?o, c? c?u ngành ngh?, xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o theo Quy ch? chung c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o và các ??c ?i?m riêng c?a Tr??ng.

 • Nghiên c?u khoa h?c:

Ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c là nhi?m v? quan tr?ng hàng ??u ?? xay d?ng STU tr? thành m?t trung tam ?ào t?o, nghiên c?u có ch?t l??ng cao và là m?t ho?t ??ng kh?ng th? thi?u trong m?i tr??ng ??i h?c. Ho?t???ng nghiên c?u khoa h?c góp ph?n nang cao trình ?? c?a gi?ng viên, g?n li?n v?i c?ng tác ?ào t?o, g?n li?n gi? vi?c h?c ly thuy?t và th?c hành, g?n li?n gi?a nhà tr??ng và x? h?i.?
Bao g?m các ho?t ??ng:?
-????Nghiên c?u khoa h?c & chuy?n giao c?ng ngh?
-????Biên so?n, xu?t b?n giáo trình
Quay thử xổ số miền bắc hôm nay -????Xu?t b?n T?p chí Khoa h?c & ?ào t?o

 • ?ào t?o Sau ??i h?c:

STU ?hi?n ?ào t?o trình ?? th?c s? ngành C?ng ngh? Th?c ph?m và th?c hi?n ?? án trình B? Giáo d?c và??ào?t?o c?p phép ?ào t?o trình ???th?c s? cho?các ngành:
-????K? thu?t C?ng trình Xay d?ng
-????Qu?n tr? Kinh doanh

 • ??i ngo?i:

Quay thử xổ số miền bắc hôm naySTU xác ??nh c?ng tác ??i ngo?i là c?ng tác r?t quan tr?ng và ?? xay d?ng chi?n l??c lau dài trong c?ng tác này, lu?n l?ng nghe y ki?n c?a x? h?i, chú tr?ng trong vi?c quan h? ch? ??ng v?i các doanh nghi?p, tr??ng b?n trong và ngoài n??c nh?m nang cao ch?t l??ng ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c c?a STU. ??c bi?t, vi?c m? r?ng m?i quan h? c?a STU góp ph?n nang cao v? th? c?a STU trong c?ng ??ng các tr??ng ??i h?c trong n??c và qu?c t?.

 • PR và tuy?n sinh

Phòng Qu?n ly khoa h?c và?Sau ??i h?c có ch?c n?ng xay d?ng h? th?ng th?ng tin và truy?n th?ng c?a STU hi?n ??i, than thi?n ph?c v? t?t nhu c?u tra c?u th?ng tin c?a ng??i dùng.

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayTri?n khai th?c hi?n c?ng tác qu?ng bá và xay d?ng th??ng hi?u c?a STU m?t cách trung th?c khách quan, t?o hình ?nh ??p, ?n t??ng trên các ph??ng ti?n th?ng tin truy?n th?ng, l?y ch?t l??ng ?ào t?o và nghiên c?u là c? s? ?? xay d?ng và kh?ng ??nh th??ng hi?u STU.

Các N?i Dung Liên Quan

Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Tin N?i B?t
 • (23/11/2020) m?i
  (19/11/2020) m?i
  (11/11/2020) m?i
  (21/10/2020)
  (21/10/2020)
 • (16/10/2020)
  (12/10/2020)
  (12/10/2020)
  (07/10/2020)
  (05/10/2020)
 • (12/09/2020)
  (12/09/2020)
  (12/09/2020)
  (03/09/2020)
  (01/09/2020)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay

Liên K?t