M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i Thi?u

GI?I THI?U V? ?OàN TNCS H? CHí MINH TR??NG ?H C?NG NGH? SàI GòN

C?p nh?t 14/05/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn hi?n có 07 ?oàn khoa và 01 Chi ?oàn GV-CBNV v?i 196 chi ?oàn và h?n 6000 ?oàn viên. ??i h?i ??i bi?u??oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn l?n IX ?? b?u ra Ban ch?p hành Doàn tr??ng nhi?m k? 2019 - 2022 g?m 21 ??ng chí trong ?ó có 03 cán b? và 18 sinh viên.

????????? V?i s? l?nh ??o, ch? ??o tr?c ti?p c?a D?ng ?y, Ban Giám hi?u nhà tr??ng và Doàn c?p trên, s? ph?i h?p ho?t ??ng c?a các t? ch?c ?oàn th? qu?n chúng trong nhà tr??ng, s? giúp ?? c?a các phòng ban ch?c n?ng trong nhà tr??ng, trong nh?ng n?m qua Doàn tr??ng ?? hoàn thành t?t các m?t ho?t ??ng theo ph??ng h??ng và nhi?m v? c?a D?i h?i Doàn tr??ng ?? ra góp ph?n vào s? phát tri?n chung c?a Nhà tr??ng.

I. TH??NG TR?C DOàN TR??NG QUA CáC NHI?M K?

Nhi?m k?

H? và tên

Ch?c v?

Giai ?o?n

Nhi?m k? I

D/c Phan Xuan D?ng

Bí Th?

2000 – 2001

?

?/c Tr?n Ng?c Vinh Hi?n

Phó Bí th?

2000 – 2001

Nhi?m k? II

D/c Nguy?n Ph??ng B?c

Bí Th?

2001 – 2002

?

D/c Phan Xuan D?ng

Phó Bí Th?

2001 – 2002

Nhi?m III

D/c Phan Xuan D?ng

Bí Th?

2003 – 2005

?

?/c V? Xuan Th?nh

Phó Bí th?

2003 – 2005

?

?/c Lam Th? Kim Liên

Phó Bí th?

2003 – 2005

Nhi?m k? IV

?/c Lam Th? Kim Liên

Bí th?

2006 – 2007

?

?/c Ph?m V?n Linh

Bí Th?

2007 - 2009

?

?/c V? Xuan Th?nh

Phó Bí th?

2006 - 2007

?

?/c Nguy?n Minh Ph??ng

Phó Bí th?

2006 – 2009

?

?/c Nguy?n Hoàng Nguyên

Phó Bí th?

2007 - 2009

Nhi?m k? V

?/c Ph?m V?n Linh

Bí th?

2009 – 2010

?

?/c Nguy?n Minh Ph??ng

Bí th?

2010 – 2012

?

?/c Hu?nh Anh Bình

Phó Bí th?

2009 – 2011

?

?/c V? Th? Nh? Th?y

Phó Bí th?

2010 – 2012

?

?/c Nguy?n Ng?c Linh

Phó Bí th?

2011 - 2012

Nhi?m k? VI

?/c Nguy?n Ng?c Linh

Bí th?

2012 – 2014

?

?/c ?oàn Nguy?n Thúy Qu?nh

Phó Bí th?

2012 – 2014

?

?/c L? Th? Thanh Thanh

Phó Bí th?

2012 – 2014

Nhi?m k? VII

?/c V? Th? Nh? Th?y

Bí Th?

2014 – 2017

?

?/c Ph?m Lê Nh?t Trung

Phó Bí th?

2014 – 2017

?

?/c Tr??ng Th? Ng?c Minh

Phó Bí th?

2014 – 2017

Nhi?m k? VIII

?/c Ph?m Lê Nh?t Trung

Bí Th?

2017 – 2019

?

?/c Tr??ng V?n Tú

Phó Bí th?

2017 – 2019

?

?/c Nguy?n V?n Quan

Phó Bí th?

2017 – 2019

Nhi?m k? IX

?/c Ph?m Lê Nh?t Trung

Bí Th?

2019 – 2022

?

?/c ??ng Tr??ng Anh V?

Phó Bí th?

2019 – 2022

II. CáC HO?T ??NG N?I B?T TRONG NH?NG N?M QUA

Các ho?t ??ng giáo d?c chính tr?, truy?n th?ng ??o ??c, l?i s?ng, n?p s?ng, y th?c ch?p hành pháp lu?t, y th?c c?ng dan trong sinh viên:

????????? ?ay là nhi?m v? hàng ??u nh?m giáo d?c cho ?oàn viên, sinh viên nh?n th?c ?úng ??n v? b?n ch?t t?t ??p c?a ch? ?? X? h?i Ch? ngh?a, n?m b?t ???c ch? tr??ng chính sách c?a ??ng, pháp lu?t c?a Nhà n??c; các n?i quy, quy ch? c?a Nhà tr??ng. L?y cu?c v?n ??ng “H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c, phong cách c?a Ch? t?ch H? Chí Minh” làm tr?ng tam. Qua ?ó, giáo d?c truy?n th?ng yêu n??c, yêu Ch? ngh?a X? h?i; nêu cao nh?n th?c v? ??ng và truy?n th?ng quê h??ng ??t n??c, truy?n th?ng nhà tr??ng, xay d?ng n?p s?ng lành m?nh trong ?oàn viên, thanh niên.

???????Ngoài các bu?i h?c chính khóa, nhi?u ?oàn viên, thanh niên còn tích c?c ??c thêm tài li?u, sách báo trong và ngoài n??c liên quan ??n chuyên m?n.Ti?n hành thành l?p các cau l?c b? v? h?c t?p h? tr? sinh viên trong các ho?t ??ng h?c t?p. Th?ng qua các phong trào thi ?ua h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, thái ?? và trách nhi?m c?a ?oàn viên, sinh viên ???c nang lên. Góp ph?n quan tr?ng trong vi?c nang cao hi?u qu? c?ng tác ?ào t?o và phát tri?n c?a Nhà tr??ng.?

? ? ? ? ? ?Phong trào v?n hóa, v?n ngh?, th? d?c, th? thao

????????? Ho?t ??ng phong trào là m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong c?ng tác giáo d?c ?ào t?o trong nhà tr??ng nh?m hoàn thi?n nhan cách sinh viên. Th??ng xuyên t? ch?c k? ni?m các ngày l? l?n có y ngh?a trong ?oàn viên, Sinh viên xay d?ng t? ch?c các ch??ng trình v?n hóa v?n ngh?, h??ng ?ng các ho?t ??ng l?n c?a ?oàn c?p trên và nhà tr??ng. H?ng n?m ?oàn tr??ng th??ng t? ch?c các gi?i th? d?c th? thao nh?m nang cao s?c kh?e cho sinh viên, qua các ho?t ??ng này ?oàn tr??ng ?? xay d?ng ??i hình thi ??u tham gia các gi?i th? d?c th? thao do ?oàn c?p trên t? ch?c và ??t nhi?u thành tích cao.

????????? Phong trào Thanh niên tình nguy?n

? ? ? ? Tr?ng tam là t?ng c??ng các ho?t ??ng tình nguy?n th??ng xuyên, t?i ch? vì s? phát tri?n toàn di?n c?a ?oàn viên thanh niên và c?a nhà tr??ng. Các ho?t ??ng tình nguy?n l?n tiêu bi?u nh?: Mùa hè xanh, Xuan tình nguy?n, Ti?p s?c mùa thi, hi?n máu tình nguy?n, ch? nh?t xanh, th? b?y tình nguy?n, các ho?t ??ng ??n ?n ?áp ngh?a th??ng xuyên… ?? ?? l?i nhi?u d?u ?n tích c?c giúp ?oàn viên Thanh niên c?a Nhà tr??ng góp m?t ph?n c?ng s?c c?a mình vào s? phát tri?n chung c?a quê h??ng, ??t n??c.

????????? Phong trào Tu?i tr? sáng t?o

? ? ? ? Trong nhi?u n?m qua ?oàn tr??ng ?? có nhi?u n? l?c trong vi?c tri?n khai ??y m?nh các ho?t ??ng tuyên truy?n, cung c?p th?ng tin v? quy trình các lo?i gi?i th??ng, ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c. Tham gia t? ch?c các di?n ?àn khoa h?c, h?i ngh? nghiên c?u khoa h?c c?p khoa, tham gia t? ch?c các di?n ?àn khoa h?c c?p tr??ng, ph?i h?p tri?n khai gi?i th??ng “Sinh viên nghiên c?u khoa h?c – Euréka”. K?t h?p v?n ??ng ?oàn viên thanh niên tham gia th?c hi?n phong trào “Sinh viên 5 t?t”, phong trào “H?c t?t, thi nghiêm túc, nghiên c?u khoa h?c hi?u qu?”. Phát huy vai trò c?a ??i ng? gi?ng viên tr? trong c?ng tác ?oàn, ??c bi?t là trong l?nh v?c nghiên c?u khoa h?c và giúp ?oàn viên thanh niên h?c t?t ?? nghiên c?u khoa h?c. Tham m?u v?i nhà tr??ng xay d?ng quy ch? khen th??ng cho gi?ng viên tr?, sinh viên, h?c sinh có c?ng trình nghiên c?u khoa h?c ??t k?t qu? cao.

? ? ? ? ? Phong trào xung kích b?o v? t? qu?c

? ? ? ? ??i?n hình là các ch??ng trình hành ??ng “Tu?i tr? Thành ph? vì biên gi?i - h?i ??o” b?ng cách n?m k? các quan ?i?m, ch? tr??ng tình hình c?a bi?n ??o th?ng qua các bu?i ??i tho?i, di?n ?àn và Ngày h?i “Sinh viên v?i Bi?n ??o quê h??ng”. T? ch?c t?p hu?n c?ng tác an ninh cho ??i ng? cán b? ch? ch?t c?a Tr??ng v? cách n?m b?t và x? ly tình hình an ninh trong h?c ???ng. Ph?i h?p cùng c?ng an ??a ph??ng tr??ng trú ?óng th?c hi?n t?t c?ng tác ??m b?o an ninh khu v?c t? h?c. T?ng c??ng hi?u qu? ho?t ??ng c?a các ??i sinh viên t? qu?n nh?m ??m b?o tình hình an ninh trong Nhà tr??ng.

Các ch??ng trình ??ng hành và h? tr? ?oàn viên, Thanh niên:

Ch??ng trình ??ng hành v?i thanh niên trong h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, làm ch? c?ng ngh?

Ch??ng trình ??ng hành v?i thanh niên kh?i nghi?p, l?p nghi?p:

Ch??ng trình ??ng hành v?i thanh niên phát tri?n k? n?ng th?c hành x? h?i, nang cao th? ch?t, ??i s?ng v?n hóa tinh th?n

Ch??ng trình th?p sáng ??c m? tu?i tr? Vi?t Nam

III. M?T S? THàNH TíCH ??T ???C

????????? - Th? t??ng Chính ph? t?ng b?ng khen vào n?m 2010 “?oàn tr??ng ?? có nhi?u thành tích trong c?ng tác ?oàn t? n?m 2007 – 2009 góp ph?n vào s? nghi?p xay d?ng Ch? ngh?a x? h?i và b?o v? T? qu?c”

????????? - Ban Ch?p hành Trung ??ng ?oàn TNCS HCM t?ng b?ng khen “?? có thành tích xu?t s?c trong c?ng tác ?oàn và phong trào thanh niên tr??ng h?c”, các n?m h?c t? 2007 – 2015, 2018, 2019.

????????? - Ban Ch?p hành Trung ??ng ?oàn TNCS HCM t?ng b?ng khen “?? có thành tích xu?t s?c trong c?ng tác ?oàn và phong trào thanh niên tr??ng h?c, nhi?m k? IV, V, VI, VIII.

????????? - Ch? t?ch U? Ban Nhan Dan Thành ph? H? Chí Minh t?ng danh hi?u T?p th? lao ??ng Xu?t s?c các n?m 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015

????????? - Ban Ch?p hành ?oàn TNCS H? Chí Minh Thành Ph? H? Chí Minh t?ng b?ng khen “?? có thành tích xu?t s?c trong tháng Thanh niên các n?m t? 2014 – 2017”

????????? - Ban Ch?p hành ?oàn TNCS H? Chí Minh Thành Ph? H? Chí Minh t?ng b?ng khen “?? có thành tích xu?t s?c trong?phong trào tình nguy?n hè các n?m t? 2009 – 2013”????????

IV. PH??NG H??NG C?NG TáC ?OàN Và PHONG TRàO THANH NIêN NH?NG N?M T?I

???????- B?i d??ng nang cao nh?n th?c, b?n l?nh chính tr?, lòng yêu n??c, truy?n th?ng Nhà tr??ng, l?i s?ng lành m?nh cho ?oàn viên, sinh viên th?ng qua các ho?t ??ng giáo d?c.

???????- T?ng c??ng n?m b?t tình hình và d? lu?n sinh viên, ch? ??ng tham m?u và tham gia ph?n bi?n các v?n ?? liên quan ??n ?oàn viên, sinh viên.

???????- ?a d?ng hoá n?i dung, ph??ng th?c ho?t ??ng c?a ?oàn Thanh niên, phát tri?n m?nh m? các Cau l?c b?, nang cao k? n?ng ho?t ??ng cho cán b? ?oàn ?? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a s? l??ng l?n ?oàn viên, sinh viên.

???????- D?y m?nh c?ng tác nghiên c?u khoa h?c trong cán b? tr? và sinh viên. Ph?n ??u ??t nhi?u gi?i th??ng có giá tr? v? nghiên c?u khoa h?c nh? Eureka, Sinh viên nghiên c?u khoa h?c…

???????- Gi?i thi?u các ?oàn viên ?u tú có thành tích h?c t?p t?t và tham gia tích c?c ho?t ??ng phong trào ?? ??ng vào hàng ng? c?a ??ng.

???????- Ti?p t?c ??y m?nh ho?t ??ng v?n hóa, v?n ngh?, th? d?c, th? thao... nhan các ngày l? l?n trong n?m ?áp ?ng nhu c?u sinh ho?t chính ?áng c?a sinh viên. Duy trì các ho?t ??ng ??n ?n ?áp ngh?a, nhan ??o t? thi?n, th?m h?i, ??ng viên, t?ng quà cho m?t s? gia ?ình th??ng binh, li?t s?, bà m? Vi?t Nam anh hùng, ??n v? k?t ngh?a. D?ng viên ?oàn viên, thanh niên tích c?c tham gia c?ng tác x? h?i, "Hi?n máu nhan ??o", th? 7 tình nguy?n, ch? nh?t xanh và h??ng ?ng chi?n d?ch "Phong trào thanh niên tình nguy?n hè”.

- Ph?n ??u ??t thành tích và gi? v?ng các danh hi?u thi ?ua xu?t s?c qua t?ng n?m h?c. Th?c hi?n t?t nhi?m v? c?ng tác ?oàn, phong trào Thanh niên nh?m kh?ng ??nh vai trò c?a ?oàn viên thanh niên và góp ph?n vào s? phát tri?n chung c?a Nhà tr??ng.

V. ??A CH? LIêN L?C:

Phòng C103?– S? 180 Cao L?, P.4, Q.8. ?T: 38505520 - 151.

Email: vpdoanstu@gmail.com.

Website:?

?

Các N?i Dung Liên Quan

Videos

Gi?i Thi?u STU
L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Tin N?i B?t
 • (05/10/2020)
  (27/09/2020)
  (26/05/2020)
  (10/05/2020)
  (20/04/2020)
 • (01/01/2020)
  (10/04/2018)
  (05/04/2018)
  (03/04/2018)
  (05/03/2016)
 • (20/04/2015)
  (03/03/2015)
  (31/12/2014)
  (31/12/2014)
  (02/11/2012)

Liên K?t