M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i Thi?u

Vài nét v? Th? vi?n STU

C?p nh?t 25/04/2011 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Th? vi?n ?H C?ng ngh? Sài Gòn v?i 13 n?m xay d?ng và phát tri?n, hi?n ?ang ph?c v? cho c?ng tác ?ào t?o c?a 8 ngành : C? khí, ?i?n – ?i?n t?, ?i?n t? Vi?n th?ng, Tin h?c, C?ng ngh? Th?c ph?m, Qu?n tr? Kinh doanh, K? thu?t C?ng trình, M? thu?t C?ng nghi?p.

1. T?ng quan
????Th? vi?n ?H C?ng ngh? Sài Gòn v?i 13 n?m xay d?ng và phát tri?n, hi?n ?ang ph?c v? cho c?ng tác ?ào t?o c?a?8 ngành : C? khí, ?i?n – ?i?n t?, ?i?n t? Vi?n th?ng, Tin h?c, C?ng ngh? Th?c ph?m, Qu?n tr? Kinh doanh, K? thu?t C?ng trình, Design.
?????T? tháng 02/1998 Th? vi?n tr??ng m?i b?t ??u ???c thành l?p, kh?i ??u t? con s? kh?ng, qua 13 n?m xay d?ng và phát tri?n, hi?n nay Th? vi?n ?? có ???c trên 9000 ??u sách, ?a ph?n ??u là sách m?i, có giá tr? ph?c v? cao. V?i di?n tích trên 400m2 g?m 02 phòng ??c có s?c ch?a kh?ang 200 ch? ng?i?????c b? trí theo phong cách hi?n ??i ? t?i m?t v? trí thoáng mát trên t?ng 4 c?a Tr??ng.
????????c s? quan tam ??u t? c?a H?i ??ng Qu?n tr? c?ng nh? ban Giám hi?u Nhà tr??ng, Th? vi?n ?ang ???c ??u t? kinh phí b? sung tài li?u ngày càng nhi?u ??ng th?i ti?n hành tin h?c hóa Th? vi?n. T? n?m 2007, Th? vi?n ???c trang b? ph?n m?m qu?n ly, m?i vi?c x? ly sách, th? t?c m??n tr? ??u th?c hi?n trên máy tính, b?n ??c có th? tra c?u t? xa.
???????V?i ph??ng cham ph?c v? ??c gi? là trên h?t, Th? vi?n áp d?ng h? th?ng kho m?, sinh viên có th? ti?p c?n tr?c ti?p ?? ch?n ??c nh?ng gì mình c?n. Th? vi?n còn ???c trang b? h? th?ng m?ng wifi, ngoài ra có m?t phòng máy vi tính v?i trên 20 máy có c?u hình m?nh ???c n?i m?ng th??ng xuyên nh?m ph?c v? cho nhu c?u tra c?u tài li?u ?i?n t? c?a Th? vi?n c?ng nh? th?ng tin trên internet.
2.?Nhi?m v?
????????-??Ph?c v? nhu c?u tham kh?o, tra c?u tài li?u c?a c?a gi?ng viên, CB-CNV và sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn.
????????-??Mua s?m tài li?u (sách, báo, t?p chí khoa h?c và các tài li?u khoa h?c khác) theo yêu c?u c? th? c?a các Khoa th?ng qua s? phê duy?t c?a Hi?u tr??ng.
????????-??Th?c hi?n các giao d?ch (??c t?i ch?, cho m??n v? nhà …) phù h?p v?i các ??i t??ng s? d?ng Th? vi?n.
3.???i t??ng ph?c v?: Gi?ng viên, CBCNV và sinh viên c?a Tr??ng.
4.?Ph??ng th?c ph?c v?:
????????-??Th? vi?n t? ch?c kho m? t?i phòng ??c t?o ?i?u ki?n cho b?n ??c có th? ti?p c?n v?i tài li?u m?t cách d? dàng.
????????-??B?n ??c có th? xem h??ng d?n và tra c?u tài li?u t?i trang web c?a Th? vi?n : www.thuvien.saigon-uni.edu.vn
????????-??H? th?ng máy vi tính t?i th? vi?n lu?n n?i m?ng tr?c ti?p và ph?c v? mi?n phí nhu c?u truy c?p tài li?u ?i?n t? c?a Th? vi?n c?ng nh? tra c?u th?ng tin trên internet.
5.?Th?i gian ph?c v?:
????????-??Th? Hai ??n Th? Sáu : t? 7h30 ??n 16h50
????????-??Th? B?y : t? 7h30 - 15h30
6.?Liên h?:
?????L?u 4 khu A Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn, s? 180 Cao L?, Ph??ng 4, Qu?n 8, Tp. H? Chí Minh
Quay thử xổ số miền bắc hôm nay ??????i?n tho?i : 38505520 (ext 346 ho?c 347)

(Th? vi?n)

?

Các N?i Dung Liên Quan

Videos

Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (07/09/2020)
  (23/04/2020)
  (17/04/2019)
  (31/03/2019)
  (31/03/2019)
 • (06/06/2018)
  (22/05/2018)
  (05/01/2018)
  (04/01/2018)
  (06/10/2017)
 • (15/02/2017)
  (22/01/2016)
  (22/01/2016)
  (22/01/2016)
  (09/07/2015)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay

Liên K?t