M? Tr??ng

M? Tr??ng

Gi?i thi?u khoa

Vài Nét Gi?i Thi?u

C?p nh?t 13/06/2009 - 04:16:15 PM (GMT+7)
C? - ?i?n t? là m?t Ngành K? thu?t C?ng ngh?:?

?

V? các quá trình v?n ??ng c? h?c (là chính).
???c ki?m soát, x? ly và ?i?u khi?n b?ng ph??ng pháp và k? thu?t ph?i h?p gi?a C? -?i?n, ?i?n t?, vi x? ly và máy tính.
Ngành C? - ?i?n t? k?t h?p s?c m?nh c?a nhi?u l?nh v?c Khoa h?c – C?ng ngh?

M?c Tiêu ?ào T?o:?

??T?ng s? sinh viên ?? t?t nghi?p Ngành C? ?i?n t? tính ??n nay: 128 K? s? C? ?i?n t?; 847 C? nhan C? ?i?n t?; 195? Trung h?c chuyên nghi?p.?
?

?????1.TóM T?T QUá TRìNH HìNH THàNH ?DANH T? “C? ?I?N T?”:??

????????? ?? Danh t? Mechatronics ???c ph?i h?p t??“Mecha” c?a danh t? mechanism (C? c?u?máy móc) và “ tronics” c?a danh t? electronics (?i?n T?).?

????????? ?? N?m 1953, c?ng ty Yaskawa Electric áp d?ng ??ng c? servo quán tính nh? (Minertia Motor) t?o thành các thi?t b? tác ??ng, dùng ?i?u khi?n tay máy c? khí ??u tiên, th? hi?n ???c vai trò c?a mình trong c?ng ngh? cao thu?c l?nh v?c ?i?u khi?n chuy?n ??ng. N?m 1960, c?ng ty ??a ra thu?t ng? “Mochintrol”??? g?i chung các thi?t b? ???c t?o thành b?ng cách ph?i h?p các ??ng c? ?i?n, máy c? khí và k? thu?t ?i?u khi?n.

????????? ?? Vào cu?i n?m 1960, c?ng ty Yaskawa Electric gi?i thi?u thu?t ng? “Mechatronics” b?t ngu?n t? s? ph?i h?p ??ng b? c? k? thu?t và c?ng ngh? ?i?n - ?i?n t?. ?K? s? tr??ng Tetsura Mori?c?a c?ng ty Yaskawa là ng??i ??u tiên ?? ?? ra?thu?t ng? “Mechatronics” .

??????? ??? Vào ??u n?m 1980, k? thu?t vi ?i?u khi?n ???c áp d?ng ?? gia t?ng hi?u qu? trong ph??ng th?c ?i?u khi?n , c?i thi?n giá thành và thay ??i các m?u m? hình trong k? thu?t thi?t k?. S? l??ng s?n ph?m k?t h?p k? thu?t m?t cách linh ho?t gi?a khoa h?c máy tính và khoa h?c t? nhiên kh?ng ng?ng gia t?ng. S? phát tri?n này c?ng ???c h?p thu vào l?nh v?c thi?t k? các h? c? ?i?n t?, t?ng b??c gia t?ng. Các cách m?ng trong c?ng ngh? th?ng tin, truy?n th?ng kh?ng day , c?m bi?n th?ng minh , k? thu?t áp d?ng h? th?ng nhúng trong thi?t k? các m? hình thi?t b? ti?p t?c?phát tri?n trong th? k? 20.
?
? ?? N?m 1996, theo Harashima, Tomizuka, Fukada trong các h?i th?o c?a IEEE/ASME v? mechatronics ?? ??a ra ??nh ngh?a :
?
??????? ?“ Mechatronics là s? tích h?p ??ng b? c?a k? thu?t c? khí v?i ?i?n t? và ?i?u khi?n th?ng minh dùng máy tính trong thi?t k? s?n xu?t?s?n ph?m c?ng nghi?p và các?quá trình?s?n xu?t “ .
?
? ??????? Cùng n?m 1996 , m?t ??nh ngh?a khác (trình bày trong tài li?u Mechanical system Interface – Prentice Hall -1996) c?a?Auslander và Kempf? :
?
?? “ Mechatronics là các áp d?ng ph?c h?p ???c t?o thành ?? v?n hành các h? th?ng v?t ly ”.
?
???? ?N?m 1997, theo Shetty Kolk (trình bày trong tài li?u Mechatronic System Design, PWS Publishing Company, Boston, MA, 1997):
?
???????? “ Mechatronics là ph??ng pháp lu?n s? d?ng cho thi?t k? t?i ?u?các s?n ph?m c? ?i?n “.
?
??????????? V?i n?i dung v?a trình bày, cho th?y ???c nguyên nhan và ?nh h??ng t??ng tác gi?a các l?nh v?c khoa h?c, c?ng ngh??trong quá trình phát tri?n, t? ?ó?l?nh v?c c? ?i?n t?????c hình thành . C?n c? vào các ??nh ngh?a trên có th? d?n ??n vi?c xay d?ng m?t ch??ng trình ?ào t?o kh? thi theo ?i?u ki?n c?a n??c ta cho ngành C? ?i?n T?. ?

?<<<<<<<<<<<<

?
2. CáC KH?I KI?N TH?C C?N BI?T ?? HI?U H? TH?NG C? ?I?N T?:
?
????????? Hi?n nay, trên th? gi?i trong quá trình h?c các sinh viên thu?c ngành C? ?i?n T? ???c trang b? 5 kh?i ki?n th?c:
?
?? M? hình h? th?ng V?t ly.
?? C?m bi?n và các b? tác ??ng.
?? Tín hi?u và h? th?ng.
?? Máy tính và h? th?ng?Logic.
?? Ph?n m?m và thu th?p d? li?u.
?
?????????????N?i dung các m?n h?c nh?m trang b? các kh?i ki?n th?c trên ???c trình bày tóm t?t?trong s? ?? sau.

?

?
?
?
3. CH??NG TRìNH ?àO T?O ???I H?C THEO TíN CH? ?NGàNH ?C? ?I?N T?
??? C?A TR??NG ?H C?NG NGH? SàI GòN:
?
?????????? Trong n?m 2009, ch??ng trình ?ào t?o theo tín ch? ngành C? ?i?n T? c?a tr??ng ??i h?c C?ng Ngh? Sài Gòn ???c xay d?ng v?i các dòng ki?n th?c ???c trình bày tóm t?t trong s? ?? sau.
?

N?ng L?c Vi?c Làm:

 • Có kh? n?ng V?n hành, khai thác thi?t b? c?ng nghi?p trong nhi?u ngành s?n xu?t khác nhau.
 • Có kh? n?ng Qu?n ly k? thu?t thi?t b? c?ng nghi?p.
 • Có kh? n?ng Tham gia ??i m?i, thi?t k? b? ph?n trong h? th?ng s?n xu?t c?ng nghi?p.
 • Có kh? n?ng B?o d??ng, hi?u ch?nh, s?a ch?a trang b? c?ng nghi?p.
 • Có kh? n?ng Th??ng m?i trong l?ng v?c thi?t b? k? thu?t c?ng ngh?.

Vi?c Làm:?

 • Sinh viên ra tr??ng có th? c?ng tác t?i t?t c? nh?ng n?i có s? d?ng máy móc thi?t b? c?ng nghi?p, t?i c? s? s?n xu?t – Sinh ho?t – ??i s?ng ... là Nhu c?u là r?t l?n.

Các N?i Dung Liên Quan


Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (24/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (18/11/2020) m?i
  (13/11/2020) m?i
 • (11/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (09/11/2020) m?i
  (04/11/2020) m?i
 • (03/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (30/10/2020) m?i

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay

L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t