M? Tr??ng

M? Tr??ng

Tin T?c STU

STU th?ng báo tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? th?c s? n?m 2020 ngành C?ng ngh? Th?c ph?m

C?p nh?t 16/10/2020 - 09:56:01 AM (GMT+7)

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayTrong h?n 23?n?m xay d?ng và phát tri?n c?a mình, STU ?? kh?ng ??nh là m?t th??ng hi?u t?t, uy tín trong vi?c ?ào t?o ngu?n nhan l?c có ch?t l??ng, v?ng ly thuy?t, gi?i th?c hành, k? n?ng t?t và ?? ?áp ?ng ???c yêu c?u ngày càng cao c?a x? h?i. Trên c? s? ?ó, t? n?m h?c 2016 -?2017, STU ?? ???c B? Giáo d?c & ?ào t?o cho phép ?ào t?o trình ?? Th?c s? chuyên ngành C?ng ngh? Th?c ph?m. Khóa 1-2 c?a ch??ng trình ?? t?t nghi?p.

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayTi?p n?i thành c?ng, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn (STU) th?ng báo tuy?n sinh trình ?? Th?c s??2020?chuyên ngành C?ng ngh? Th?c ph?m. Theo ?ó, Tr??ng STU nh?n h? s? t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 15/01/2021.

?

?

Chuyên ngành và các m?n thi:

Chuyên ngành M?n thi tuy?n
M?n 1 M?n 2 M?n 3
C?ng ngh? Th?c ph?m Toán cao c?p Hóa h?c - Hóa sinh th?c ph?m Ti?ng Anh

?

Các m?c th?i gian quan tr?ng:

- T? ngày ra th?ng báo?- 04/12/2020: H?c b? sung ki?n th?c.

- T? ngày ra th?ng báo?- 11/12/2020: ?n t?p thi tuy?n sinh.

- 06-07/03/2021: THI TUY?N SINH.

- D? ki?n nh?p h?c 04/05/2021.

?

Th?i gian ?ào t?o: 1.5 n?m.

??i t??ng d? thi:

- T?t nghi?p ?H ngành C?ng ngh? Th?c ph?m.

- T?t nghi?p ?H các ngành C?ng ngh? Sau thu ho?ch, C?ng ngh? Ch? bi?n Th?y s?n và ?? h?c b? sung ki?n th?c.

?

?

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayTh?ng báo c? th? xem .

Các N?i Dung Liên Quan


Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (24/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (18/11/2020) m?i
  (13/11/2020) m?i
 • (11/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (09/11/2020) m?i
  (04/11/2020) m?i
 • (03/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (30/10/2020) m?i

L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t