M? Tr??ng

M? Tr??ng

Tuy?n Sinh STU

STU tuy?n sinh ??i h?c chính quy b?ng 4 ph??ng th?c

C?p nh?t 06/05/2020 - 08:15:41 AM (GMT+7)

?? giúp các b?n h?c sinh d? dàng có nhi?u s? l?a ch?n h?n trong vi?c ch?n con ???ng ??n v?i gi?ng ???ng ??i h?c,...

N?m h?c 2020 – 2021, Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn (STU) (m? tr??ng: DSG)?tuy?n sinh ??i h?c chính quy v?i 2.800 ch? tiêu?(trong ?ó 600 ch? tiêu cho ngành d? ki?n)?b?ng 4?ph??ng th?c:

- Ph??ng th?c 1: Xét h?c b? THPT theo t?ng ?i?m trung bình c?a n?m h?c l?p 10, 11 và h?c k? 1 l?p 12

- Ph??ng th?c 2: Xét h?c b? l?p 12 THPT theo t?ng ?i?m trung bình cu?i n?m l?p 12 c?a t? h?p 3 m?n

- Ph??ng th?c 3: Xét tuy?n theo k?t qu? thi t?t nghi?p THPT 2020 theo t?ng ?i?m c?a 3 m?n thi

- Ph??ng th?c 4: Xét tuy?n theo k?t qu? ?ánh giá n?ng l?c c?a ??i h?c Qu?c gia TP.HCM 2020

?

?

L?ch tuy?n sinh

??i v?i nhóm thí sinh ?ang?h?c l?p 12, t?t nghi?p THPT trong n?m h?c 2019-2020 và ch?a có k?t qu? xét t?t nghi?p THPT có th??dùng h?c b? ?? ??ng ky xét tuy?n trong các ??t t? 01 ??n 07. H?i ??ng Tuy?n sinh ?? xem xét h? s? xét tuy?n, th?ng báo k?t qu? d?a trên ?i?m tuy?n sinh. ??n khi ???c c?ng nh?n t?t nghi?p THPT (d? ki?n tr??c Th? 2, ngày 31/08/2020 theo l?ch c?ng tác c?a B? GD&?T), thí sinh ??n Tr??ng làm th? t?c trúng tuy?n nh?p h?c. Th?i h?n n?p h? s? và ?óng h?c phí ??i v?i nhóm thí sinh này là tr??c Th? 6, ngày 04/09/2020.

??i v?i nhóm thí sinh ?? t?t nghi?p THPT tr??c n?m 2020?Quay thử xổ số miền bắc hôm naydùng h?c b? ?? ??ng ky xét tuy?n,?H?i ??ng Tuy?n sinh ?? xem xét h? s? xét tuy?n, th?ng báo k?t qu? d?a trên ?i?m tuy?n sinh, thí sinh???n Tr??ng làm th? t?c trúng tuy?n nh?p h?c theo th?i gian nh? sau

?

- Ph??ng th?c 1: Xét h?c b? THPT theo t?ng ?i?m trung bình c?a n?m h?c l?p 10, 11 và h?c k? 1 l?p 12

??T TH?I GIAN GHI CHú
??ng ky xét tuy?n C?ng b? k?t qu? N?p h? s? nh?p h?c và h?c phí
1 04/05/2020 ÷ 17/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 ÷ 31/07/2020 Chính th?c
2 20/07/2020 ÷ 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 ÷ 07/08/2020 B? sung
3 27/07/2020 ÷ 31/07/2020 31/07/2020 03/08/2020 ÷ 14/08/2020
4 03/08/2020 ÷ 07/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 ÷ 21/08/2020
5 10/08/2020 ÷ 14/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 ÷ 28/08/2020
6 17/08/2020 ÷ 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 ÷ 04/09/2020
7 24/08/2020 ÷ 28/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 ÷ 04/09/2020
8 31/08/2020 ÷ 04/09/2020 04/09/2020 07/09/2020 ÷ 11/09/2020
9 07/09/2020 ÷ 11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020 ÷ 18/09/2020
10 14/09/2002?÷ 18/09/2020 18/09/2020 21/09/2020?÷ 25/09/2020
11 21/09/2020?÷ 25/09/2020 25/09/2020 28/09/2020?÷ 02/10/2020
12 28/09/2020?÷ 02/10/2020 02/10/2020 05/10/2020?÷ 09/10/2020

?

- Ph??ng th?c 2: Xét h?c b? l?p 12 THPT theo t?ng ?i?m trung bình cu?i n?m l?p 12 c?a t? h?p 3 m?n

??T TH?I GIAN GHI CHú
??ng ky xét tuy?n C?ng b? k?t qu? N?p h? s? nh?p h?c và h?c phí
1 04/05/2020 ÷ 17/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 ÷ 31/07/2020 Chính th?c
2 20/07/2020 ÷ 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 ÷ 07/08/2020
3 27/07/2020 ÷ 31/07/2020 31/07/2020 03/08/2020 ÷ 14/08/2020 B? sung
4 03/08/2020 ÷ 07/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 ÷ 21/08/2020
5 10/08/2020 ÷ 14/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 ÷ 28/08/2020
6 17/08/2020 ÷ 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 ÷ 04/09/2020
7 24/08/2020 ÷ 28/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 ÷ 04/09/2020
8 31/08/2020 ÷ 04/09/2020 04/09/2020 07/09/2020 ÷ 11/09/2020
9 07/09/2020 ÷ 11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020 ÷ 18/09/2020
10 14/09/2002?÷ 18/09/2020 18/09/2020 21/09/2020?÷ 25/09/2020
11 21/09/2020?÷ 25/09/2020 25/09/2020 28/09/2020?÷ 02/10/2020
12 28/09/2020?÷ 02/10/2020 02/10/2020 05/10/2020?÷ 09/10/2020

?

- Ph??ng th?c 3: Xét tuy?n theo k?t qu? thi t?t nghi?p THPT 2020 theo t?ng ?i?m c?a 3 m?n thi

??T TH?I GIAN GHI CHú
??ng ky xét tuy?n C?ng b? k?t qu? N?p h? s? nh?p h?c và h?c phí
? Theo l?ch chung c?a B? GD&?T Theo l?ch chung c?a B? GD&?T 28/09/2020?÷ 03/10/2020 Chính th?c
12 28/09/2020?÷ 02/10/2020 02/10/2020 05/10/2020?÷ 09/10/2020 B? sung
13 05/10/2020 ÷ 09/10/2020 09/10/2020 12/10/2020 ÷ 16/10/2020
14 12/10/2020 ÷ 16/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 ÷ 23/10/2020

?

- Ph??ng th?c 4: Xét tuy?n theo k?t qu? ?ánh giá n?ng l?c c?a ??i h?c Qu?c gia TP.HCM 2020

??T TH?I GIAN GHI CHú
??ng ky xét tuy?n C?ng b? k?t qu? N?p h? s? nh?p h?c và h?c phí
7 24/08/2020 ÷ 28/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 ÷ 04/09/2020 ?
8 31/08/2020 ÷ 04/09/2020 04/09/2020 07/09/2020 ÷ 11/09/2020
9 07/09/2020 ÷ 11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020 ÷ 18/09/2020
10 14/09/2002?÷ 18/09/2020 18/09/2020 21/09/2020?÷ 25/09/2020
11 21/09/2020?÷ 25/09/2020 25/09/2020 28/09/2020?÷ 02/10/2020
12 28/09/2020?÷ 02/10/2020 02/10/2020 05/10/2020?÷ 09/10/2020

?

H? s? ??ng ky xét tuy?n

1. H? s? xét tuy?n c?a thí sinh n?p d??i các hình th?c sau:

- ??ng ky xét tuy?n tr?c tuy?n t?i website Tr??ng brodyclan.com?click vào?m?c

- N?p tr?c ti?p t?i V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng

- Ho?c g?i qua ???ng b?u ?i?n

2. ??a ch? nh?n h? s?: V?n phòng Tuy?n sinh – Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn (180 Cao L?, Ph??ng 4, Qu?n 8, TP. H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 38.505.520)

3. L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/nguy?n v?ng xét tuy?n (thu khi làm th? t?c nh?p h?c)

4. H? s? ??ng ky xét tuy?n?(dành cho hình th?c n?p tr?c ti?p/g?i qua ???ng b?u ?i?n) g?m có:

- Phi?u ??ng ky xét tuy?n ();

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- B?ng t?t nghi?p THPT (ho?c t??ng ???ng) (b?n sao có ch?ng th?c) (ch?a có thì s? n?p b? sung sau khi làm th? t?c nh?p h?c);

- Ch?ng minh nhan dan, ho?c Th? c?n c??c c?ng dan (b?n sao có ch?ng th?c);

Quay thử xổ số miền bắc hôm nay- Ch?ng nh?n ?u tiên khu v?c và ??i t??ng tuy?n sinh (n?u có);

- Tùy theo t?ng ph??ng th?c xét tuy?n, thí sinh ph?i n?p gi?y t? minh ch?ng cho k?t qu? h?c t?p/k? thi mà thí sinh dùng ?? xét tuy?n:

? + H?c b? THPT (dành cho ph??ng th?c 01 và 02);

??+ Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi t?t THPT n?m 2020 (dành cho ph??ng th?c 03);

? + Phi?u báo k?t qu? k? thi ?ánh giá n?ng l?c do ??i h?c Qu?c gia TP.HCM t? ch?c n?m 2020 (dành cho ph??ng th?c 04).

- Bìa th? có dán tem và ghi r? h? tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên h? c?a ng??i nh?n.

?

Xét trúng tuy?n: K?t thúc m?i ??t xét tuy?n, Nhà tr??ng s? t?ng h?p h? s?, xét trúng tuy?n, c?ng b? k?t qu? (thí sinh có th? tra c?u k?t qu? tuy?n sinh t?i website Tr??ng brodyclan.com?t?i m?c )?và g?i gi?y báo trúng tuy?n cho thí sinh:
- Thí sinh n?p h? s? xét tuy?n tr?c ti?p t?i V?n phòng Tuy?n sinh s? ??n nh?n k?t qu? tr?c ti?p theo l?ch h?n;
- Thí sinh n?p h? s? xét tuy?n qua ???ng b?u ?i?n hay ??ng ky xét tuy?n tr?c tuy?n s? nh?n gi?y báo trúng tuy?n (n?u có) qua ???ng b?u ?i?n.

?

Chính sách h?c b?ng: STU có nhi?u chính sách h?c b?ng dành cho sinh viên nh?: H?c b?ng khuy?n h?c, H?c b?ng dành cho sinh viên khó kh?n, H?c b?ng dành cho sinh viên thu?c di?n chính sách,... Ngu?n kinh phí c?p h?c b?ng ch? y?u t? ngu?n kinh phí c?a nhà Tr??ng bên c?nh các ngu?n tài tr? h?c b?ng t? doanh nghi?p, các nhà tài tr?, các Sáng l?p viên, H?i c?u sinh viên...
Quay thử xổ số miền bắc hôm nay V?i m?c ?ích h? tr? các thí sinh theo ?u?i con ???ng m? ??c c?a mình, STU ?? xay d?ng 2 lo?i h?c b?ng là H?c b?ng tài n?ng và H?c b?ng khuy?n khích tuy?n sinh. 2 lo?i h?c b?ng này dành cho c? 4?ph??ng th?c xét tuy?n c?a STU trong n?m 2020. Bên c?nh ?ó, STU c?ng có chính sách khuy?n khích h?c sinh h?c các ngành c?ng ngh? ?ang có nhu c?u ngu?n nhan l?c cao nh? C?ng ngh? K? thu?t ?i?n – ?i?n t?, C?ng ngh? ?i?n t? – Vi?n th?ng và C?ng ngh? K? thu?t C? – ?i?n t?, c? th?:

1. H?c b?ng tài n?ng:
- H?c b?ng b?ng 100% và 50% h?c phí 4 n?m h?c cho các thí sinh có ?i?m cao trúng tuy?n và nh?p h?c vào STU.
- H?c b?ng b?ng 100% h?c phí n?m h?c ??u tiên cho thí sinh ?? nh?n h?c b?ng "STU – Ch?p cánh ??c m?", trúng tuy?n và nh?p h?c vào STU.
Quay thử xổ số miền bắc hôm nay - H?c b?ng b?ng 50% h?c phí n?m h?c ??u tiên cho thí sinh có ?i?m cao ho?c th? khoa ??u vào c?a STU trúng tuy?n và nh?p h?c theo t?ng ph??ng th?c tuy?n sinh.

2. H?c b?ng khuy?n khích b?ng 20% h?c phí h?c kì 1 n?m th? nh?t cho các thí sinh trúng tuy?n và nh?p h?c ??u tiên b?c ??i h?c chính quy c?a STU.

Chính sách c? th? xem

?

STU trao h?c b?ng cho các Tan sinh viên vào L? khai gi?ng n?m h?c m?i

?

Các b?n h?y gi? v?ng tinh th?n, b?o v? s?c kh?e t?t, xay d?ng m?t k? ho?ch h?c t?p th?t khoa h?c và STU tin r?ng các b?n s? ??t ???c k?t qu? mà các b?n mong ??i trong k? tuy?n sinh s?p t?i. Ng?i nhà chung STU lu?n r?ng m? chào ?ón các b?n – nh?ng tan sinh viên t??ng lai.
Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Sài Gòn Quay thử xổ số miền bắc hôm naythan chúc các b?n th?t nhi?u ni?m vui, s?c kh?e và bình an! N?u c?n t? v?n th?ng tin tuy?n sinh, Quy ph? huynh và các b?n h?c sinh liên h? STU qua

V?N PHòNG T? V?N TUY?N SINH – TR??NG ??I H?C C?NG NGH? SàI GòN

??a ch?: 180 Cao L?, Ph??ng 4, Qu?n 8, TP. H? Chí Minh.

?i?n tho?i: (028) 38505520 - 106 ho?c 107

Website: brodyclan.com

Fanpage: www.facebook.com/DHCNSG

Các N?i Dung Liên Quan


Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (24/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (18/11/2020) m?i
  (13/11/2020) m?i
 • (11/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (09/11/2020) m?i
  (04/11/2020) m?i
 • (03/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (30/10/2020) m?i

L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t